Amen­dement Finan­ciële zekerheid burger­beraad


22 juni 2023

Amendement 33/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 22 juni 2023, gezien het Raadsvoorstel Startdocument Burgerberaad,

Constaterende dat:

  1. Het Startdocument Burgerberaad een reeks randvoorwaarden voorstelt die het voor Utrecht nieuwe instrument burgerberaad werkbaar en zinvol moeten maken
  2. Een burgerberaad extra werkbaar en zinvol wordt als deelnemers vooraf weten dat hun adviezen (al dan niet grotendeels) opgevolgd worden
  3. De aanwezigheid van voldoende financiële middelen een goede randvoorwaarde is voor het opvolgen van de adviezen (mits deze juridisch en technisch realistisch zijn natuurlijk), maar dat deze randvoorwaarde vooralsnog ontbreekt in het startdocument

Overwegende dat:

  1. Niet nu al over alle burgerberaden duidelijk hoeft te zijn hoeveel budget beschikbaar is en waar het geld vandaan komt, maar dat helderheid over voldoende middelen wel een waardevolle randvoorwaarde is voor elk burgerberaad
  2. Voldoende middelen nou ook weer niet moet betekenen dat we een blanco cheque uitschrijven, dus dat middelen ook altijd beperkt zullen zijn en dat duidelijkheid hierover belangrijk is
  3. Als middelen nog niet beschikbaar zijn bij aanvang beraad, raad en college in samenspraak een inschatting van budget kunnen maken en dit alvast kunnen reserveren voor de eerstvolgende Voorjaarsnota
  4. Bij geen duidelijkheid over beschikbaarheid budget bij aanvang, het beraad beter niet kan starten en er dus een noodzaak is om dit goed vooraf te regelen

Besluit:

Aan beslispunt 1 van het Raadsvoorstel Startdocument Burgerberaad een sub h. toe te voegen dat luidt:

“Er zullen, in ieder geval na het uiteindelijke besluit van het burgerberaad, middelen beschikbaar zijn om de uitkomsten uit te voeren. Waarbij voor aanvang van het burgerberaad duidelijk is wat de bandbreedte van de kosten voor de uitvoering is.”

En dit te verwerken op de relevante plekken in het startdocument.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Berdien van der Wilt, D66
Ruud Maas, Volt
Bert van Steeg, CDA Utrecht


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Utrecht Solidair, EenUtrecht, Volt, Bij1, PvdA, D66, CU, GL, CDA, S&S, PVV

Tegen

VVD, Denk, SBU

Lees onze andere moties

Motie Geen voetpad hoofdgroenstructuur Alexander Numankade

Lees verder

Motie Neem initiatief op Utrechtse sportinclusiviteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer