Motie Geen voetpad hoofd­groen­structuur Alexander Numankade


22 juni 2023

Motie 145/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 22 juni 2023 ter bespreking van Raadsbrief Vaststelling IPvE/FO Doorfietsroute Utrecht-Amersfoort

Constaterende dat:

  1. Het IPvE/Fo Doorfietsroute Utrecht-Amersfoort een nieuw voetpad behelst aan de Alexander Numankade (vanaf de Blauwkapelseweg tot de Griftbrug), aan een oever met beschermde dieren en planten
  2. Deze oever (aan de Biltse Grift onderdeel deel uit maakt van de hoofdgroenstructuur en dat we hier natuur en biodiversiteit moeten behouden en liefst versterken
  3. Het beoogde voetpad de ruimte inneemt van natuur en biodiversiteit en daar ook inbreuk op doet, omdat waar mensen (en hun honden) lopen, geen dieren leven en planten groeien
  4. In het verkennende onderzoek van ECONU op de bijzondere natuurwaarde van de oever wordt gewezen en er waarnemingen zijn van beschermde soorten, zoals de ringslang, alpenwatersalamanders en de grote vos
  5. Aan de overzijde van de Alexander Numankade al een stoep, en dus wandelpad is, waar mensen gebruik van kunnen maken

Overwegende dat:

  1. Het goed is wandelingen in het groen te stimuleren, maar dat we daarbij natuur en biodiversiteit moeten beschermen
  2. De biodiversiteit aan de oever erbij gebaat is als mensen op een afstandje blijven
  3. Er nu een olifantenpaadje is ontstaan aan de oeverzijde, maar dat we dat niet moeten legitimeren, maar beter teruggeven aan de natuur ten bate van het rijke leven aan de oever

Draagt het college op:

  1. Af te zien van de aanleg van een nieuw voetpad aan de oeverzijde van de Alexander Numankade en in plaats daarvan groen aan te leggen dat biodiversiteit stimuleert, en daarmee deze verbinding voor natuur en biodiversiteit versterkt, en dit mee te nemen in verdere planvorming van de Doorfietsroute Utrecht-Amersfoort.

En gaat over tot de orde van de dag

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Jantine Zwinkels, CDA
Charlotte Passier, VOLT


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Utrecht Solidair, EenUtrecht, Volt, Bij1, ChristenUnie, CDA

Tegen

VVD, PvdA, D66, Denk, SBU, GroenLinks, S&S, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)