Amen­dement Geen verslapping van regels in en rond natuur- en groen­ge­bieden


18 januari 2024

Amendement 2/2024

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 18 januari 2024, gezien het raadsvoorstel beleidsnota geluid en trillingen, kenmerk 11553330

Constaterende dat:

  1. In de beleidsnota geluid en trillingen wordt voorgesteld ruimte te bieden om op specifieke locaties gemotiveerd andere afwegingen te maken en zo maatwerk te kunnen bieden;
  2. Er behalve in de APV opgenomen regels over het afsteken van vuurwerk geen nader specifiek beleid is voor geluid in en rond natuurgebieden;
  3. Het onduidelijk is in hoeverre in en rond natuurgebieden ruimte zal worden geboden om af te wijken van vastgestelde geluids- en trillingennormen.

Overwegende dat:

  1. Een gezond leefklimaat niet alleen voor mensen belangrijk is, maar ook voor dieren;
  2. Wilde dieren rust in en rond natuur- en groengebieden nodig hebben om gezond te kunnen leven;
  3. Deze locaties zo ver mogelijk beschermd dienen te worden tegen overlast van geluid en trillingen.

Besluit:

Beslispunt 1.c. van het ontwerp raadsbesluit beleidsnota geluid en trillingen, kenmerk 11553330 als volgt aan te vullen:

Ruimte bieden om op specifieke locaties gemotiveerd andere afwegingen te maken en zo maatwerk te kunnen bieden. Indien het gaat over afzwakking van de regels, zijn (in en rond) natuur- en groengebieden uitgezonderd van specifieke locaties;

Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Gert Dijkstra, EenUtrecht
Charlotte Passier, Volt


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Utrecht Solidair, EenUtrecht, Bij1, Volt, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA

Tegen

UtrechtNu!, S&S, CDA, Denk, VVD, D66