Amen­dement Bescherm ook dieren tegen risico’s gevaar­lijke stoffen


18 januari 2024

Amendement 5/2024

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 18 januari 2024, gezien het raadsvoorstel beleidsnota omgevingsveiligheid, kenmerk 10889369

Constaterende dat:

  1. In de beleidsnota omgevingsveiligheid met geen woord gerept wordt over dieren;
  2. De portefeuillehouder tijdens het commissiedebat over deze beleidsnota aangaf dat deze ook van toepassing is op locaties waar dieren door mensen worden gehuisvest, zoals bijvoorbeeld kinderboerderijen;
  3. Deze locaties door de portefeuillehouder ook werden omschreven als kwetsbare locaties, maar deze niet in de beleidsnota worden genoemd;
  4. Door mensen gehouden dieren zich bij een incident met gevaarlijke stoffen zich in de meeste gevallen niet zelfstandig in veiligheid kunnen brengen;

Overwegende dat:

  1. De gemeente Utrecht dierenwelzijn van belang acht;
  2. Ook dieren recht hebben op een veilige leefomgeving;
  3. Ook dieren beschermd dienen te worden tegen de risico’s van gevaarlijke stoffen;
  4. Wat een gevaarlijke stof is en een acceptabele waarde van een gevaarlijke stof is, voor een dier anders kan zijn dan voor een mens;

Besluit:

Beslispunt 1.c. van het ontwerp raadsbesluit beleidsnota omgevingsveiligheid, kenmerk 10889369 te wijzigen naar:

c. Zeer kwetsbare gebouwen (zoals scholen en zorginstellingen) en locaties waar dieren door niet-particulieren worden gehouden waar mogelijk te scheiden van risicobronnen;

en de beleidsnota conform hierop aan te passen, waarin benoemd wordt dat ook extra aandacht gegeven dient te worden aan dieren die zich bij een incident met gevaarlijke stoffen niet zelfstandig in veiligheid kunnen brengen.

Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Gert Dijkstra, EenUtrecht
Kirsten Alblas, ChristenUnie


Status

Verworpen

Voor

Bij1, ChristenUnie, EenUtrecht, Partij voor de Dieren, PvdA, Volt

Tegen

CDA, D66, Denk, GroenLinks, Horizon (in de raad sinds januari 2024), S&S, Utrecht Solidair, UtrechtNu!, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Geen verslapping van regels in en rond natuur- en groengebieden

Lees verder

Motie Omgevingsveiligheid gaat over meer dan vlammen en explosies

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer