Monde­linge vragen Gevel­plantjes gedood in Lombok


Indiendatum: 17 sep. 2020

Mondelinge vragen 3, 17 september 2020

Op 9 september zijn gevelplantjes op de Javastraat gedood met heet water, stoom of een ander middel. Daarover trok een bewoner eerst telefonisch aan de bel bij de Partij voor de Dieren, later per mail aan de hele raad.

In deze straat zouden geveltuintjes niet toegestaan zijn vanwege de smalle stoep, maar bewoners hebben er toch iets van proberen te maken qua groen.

Wijkbureau en wijkopzichter ontkenden tegenover deze bewoner de betrokkenheid van de gemeente. We vragen ons echter af waarom een onderhoudsbedrijf zonder opdracht van de gemeente zich met het groen op de trottoirs zou bezighouden.

De Partij voor de Dieren heeft naar aanleiding van dit incident de volgende vragen:

1. Erkent het college dat gevelbeplanting zowel voor het oog van bewoners en het aanzien van de straat, alsook voor insecten en vogels een belangrijke functie kan hebben? (vandaar ook de nieuwe trend botanical chalking)

2. Is het college het met ons eens dat op locaties waar vanwege ruimtegebrek officiële, bredere, geveltuintjes niet mogelijk zijn, andere gevelbeplanting alsnog een goede groene bijdrage kan leveren?

3. Wat vindt het college ervan dat de gevelbeplanting in Lombok zomaar is doodgespoten?

4. Wie heeft deze gevelplantjes doodgespoten, hoe is de gemeente betrokken bij het beheer van groen op dit trottoir, en is bekend welk middel hiervoor is gebruikt?

5. Is het college bereid om met het onderhoudsbedrijf te overleggen hoe in de toekomst voorkomen kan worden dat gevelbeplanting geraakt wordt bij het ‘schoonhouden’ van de trottoirs?

6. Is het college bereid om in reactie op het bericht van de bewoner van de Javastraat te overleggen hoe de gevelbeplanting hersteld kan worden?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Jantine Zwinkels, CDA
Erwin Virginia, GroenLinks

Indiendatum: 17 sep. 2020
Antwoorddatum: 17 sep. 2020

Mondelinge vragen 3, 17 september 2020

Op 9 september zijn gevelplantjes op de Javastraat gedood met heet water, stoom of een ander middel. Daarover trok een bewoner eerst telefonisch aan de bel bij de Partij voor de Dieren, later per mail aan de hele raad.

In deze straat zouden geveltuintjes niet toegestaan zijn vanwege de smalle stoep, maar bewoners hebben er toch iets van proberen te maken qua groen.

Wijkbureau en wijkopzichter ontkenden tegenover deze bewoner de betrokkenheid van de gemeente. We vragen ons echter af waarom een onderhoudsbedrijf zonder opdracht van de gemeente zich met het groen op de trottoirs zou bezighouden.

De Partij voor de Dieren heeft naar aanleiding van dit incident de volgende vragen:

1. Erkent het college dat gevelbeplanting zowel voor het oog van bewoners en het aanzien van de straat, alsook voor insecten en vogels een belangrijke functie kan hebben? (vandaar ook de nieuwe trend botanical chalking)

Ik kan niet anders zeggen dan dat gevelbeplanting, in welke vorm dan ook, altijd waardevol is voor stad, natuur, insecten en vogels. De waardering van de bewoners van de huizen is wat wisselend. Sommigen waarderen gevelbeplanting enorm, maar anderen vinden het onkruid en willen het weg hebben. Ik kom daar zo op terug.

2. Is het college het met ons eens dat op locaties waar vanwege ruimtegebrek officiële, bredere, geveltuintjes niet mogelijk zijn, andere gevelbeplanting alsnog een goede groene bijdrage kan leveren?

Gevelbeplanting kan zeker een groene bijdrage leveren. Wij moeten echter wel letten op toegankelijkheid. Dat is altijd een belangrijke factor. De mensen moeten er dóór kunnen, ook met een rollator of een kinderwagen.

3. Wat vindt het college ervan dat de gevelbeplanting in Lombok zomaar is doodgespoten?

Volgens mij is er geen sprake van doodspuiten. Het gaat om de Javastraat, waar de stadsnatuur spontaan opkwam. De meningen over de wenselijkheid daarvan lopen sterk uiteen. Wij onderkennen de bijdrage van groen in de stad. De huidige werkwijze is dat zulke plantjes worden betrokken bij de werkzaamheden van de onkruidbeheersing. Geveltuinen zijn als zodanig herkenbaar en worden altijd beheerd door buurtbewoners. Onze medewerkers voeren daar geen beheerwerkzaamheden uit.

4. Wie heeft deze gevelplantjes doodgespoten, hoe is de gemeente betrokken bij het beheer van groen op dit trottoir, en is bekend welk middel hiervoor is gebruikt?

Het onkruidbeheer is uitbesteed aan enkele aannemers. De aannemer heeft hier niet gespoten, maar heeft de beplanting behandeld met water of stoom. Chemische bestrijdingsmiddelen worden in Utrecht al twintig jaar niet meer gebruikt.

5. Is het college bereid om met het onderhoudsbedrijf te overleggen hoe in de toekomst voorkomen kan worden dat gevelbeplanting geraakt wordt bij het ‘schoonhouden’ van de trottoirs?

Het botanische stoepkrijten. Op dit moment maken wij de trottoirs over de hele breedte schoon. In de komende periode zullen wij bekijken of die werkwijze nog wel gewenst is, gezien de meerwaarde van de plantjes voor insecten en vogels en de meldingen en betrokkenheid van de mensen die daar wonen. In het voorjaar van 2021 informeren wij de raad welke werkwijze wij kiezen met ingang van het komende zomerseizoen. Daarnaast zullen wij dit najaar een pilot uitvoeren waarin wettelijk beschermde planten in verhardingen worden gemarkeerd met een logo en een soortnaam. Deze actie is inderdaad geïnspireerd op de door de vragensteller genoemde trend van botanisch stoepkrijten, maar wij zullen deze met semi-permanent krijt uitvoeren. Door de markering weet de aannemer dat deze planten niet verwijderd mogen worden. Deze werkwijze verhoogt ook de kennis en de waardering voor stadsnatuur, denken wij.

6. Is het college bereid om in reactie op het bericht van de bewoner van de Javastraat te overleggen hoe de gevelbeplanting hersteld kan worden?

Het gaat hier om spontaan opgekomen plantjes in de openbare ruimte. Wij verwachten dat zulke beplanting waarschijnlijk snel zal terugkeren. Herstellen ligt daarom niet zo voor de hand. Wij zullen ons voor de toekomst bezinnen hoe wij met dit type beplanting willen omgaan.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Jantine Zwinkels, CDA
Erwin Virginia, GroenLinks