Motie Kom met groene leges


3 december 2020

Motie 400/2020

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 3 december 2020, ter bespreking van de Verordening leges 2021,

Constaterende dat:

  • Bewoners, organisaties en ondernemers leges betalen bij het aanvragen van een vergunning;
  • Leges voor iedereen hetzelfde zijn en dat we een verduurzamingslag kunnen maken als we met gedifferentieerde tarieven gaan werken volgens het principe de vervuiler betaalt;
  • Leges kostendekkend moeten zijn en dat dit nog altijd mogelijk is als we aanvragers van vergunningen met duurzame initiatieven minder laten betalen en als we aanvragers van vieze initiatieven juist meer laten betalen.

Overwegende dat:

  • Het college vaak het gelijkheidsbeginsel gebruikt als argument tegen groene leges, terwijl dit beginsel vervalt als iedereen hiermee te maken krijgt en/of als de opbrengst van dit soort duurzame leges terugvalt aan het duurzaamheidsbeleid;
  • Groene leges in Utrecht al gehanteerd worden bij duurzaam bouwen en verbouwen;
  • Lagere legeskosten bij duurzamere en schonere activiteiten, aanvragers stimuleren tot schonere keuzes;
  • Het invoeren van groene leges niet leidt tot extra kosten voor iedereen, maar wel altijd winst realiseert voor het milieu;
  • Gedifferentieerde leges recht doen aan de hogere maatschappelijke kosten die vervuilende activiteiten meebrengen.

Draagt het college op:

  • Het in Utrecht gebruikte systeem van leges te vergroenen door gedifferentieerde tarieven in te voeren volgens het principe de vervuiler betaalt, waarbij het totale systeem kostendekkend blijft en het gelijkheidsprincipe van kracht blijft;
  • Een voorstel hiertoe aan de raad te doen in uiterlijk het derde kwartaal van 2021.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen