Motie Starten met afval­pre­ven­tie­cam­pagne


26 november 2020

Motie 347/2020

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 26 november 2020, ter bespreking van raadsvoorstel Grondstoffennota 2020.

Constaterende dat:

  • Preventie nog niet veel aandacht krijgt in de Grondstoffennota;
  • Minder huishoudelijk afval direct leidt tot een kostenbesparing bij de gemeente en een milieurendement;
  • Preventie een grote bijdrage kan leveren aan het dichterbij brengen van de landelijke doelstelling van 100 kg. restafval per inwoner per jaar, aangezien we dat nu niet halen.

Overwegende dat:

  • De gemeente Utrecht eerder heeft meegedaan aan de “100 huishoudens – 100 dagen – 100% afvalvrij – challenge”, waarbij inwoners zich committeerden aan het verminderen van hun restafval, en dit toentertijd een succes was, wat ook een goede opvolging verdient;
  • Een dergelijk middel kan helpen om inwoners meer bewust en betrokken te krijgen, waarbij nu de focus zou moeten liggen op preventie, het belang van de goede kwaliteit van de afvalstromen en wat er vervolgens met gescheiden afval gebeurt (verderop in de keten);
  • Een campagne, zowel online als offline, vooral gericht moet zijn op allerlei doelgroepen, en in samenwerking met de bewonersinitiatieven (zoals de “clean up acties”) en wijkbureaus.

Draagt het college op:

  • In 2021 te starten met een preventiecampagne, waarbij inwoners worden uitgedaagd om mee te doen met het verminderen van hun afval en geïnformeerd over wat er vervolgens met het resterende afval gebeurt, zowel online als ook ter plaatse bij de inzamelcontainers.

En gaat over tot de orde van de dag.

Jantine Zwinkels, CDA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Jan Wijmenga, ChristenUnie
Tessa Sturkenboom, Dtudent & Starter
Bülent Isik, PvdA


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Minder (plastic) afval kan, kom met een afvalpreventieplan

Lees verder

Motie Kom met groene leges

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer