Motie Inzicht in dier­vrien­delijk bouwen


3 december 2020

Motie 402/2020

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 3 december 2020, ter bespreking van de Programmabegroting 2021,

Constaterende dat:

  • Diervriendelijk bouwen van belang is voor de biodiversiteit in een steeds voller wordende stad;
  • Het college in reactie op Schriftelijke Vragen 25/2019 toezegde zich in te spannen voor het laten opnemen van diervriendelijk bouwen in landelijke systemen zoals BREAAM en GPR.

Overwegende dat:

  • Het bouwen in een groeiende stad niet ten koste mag gaan van biodiversiteit;
  • Diervriendelijk bouwen concreet en meetbaar moet zijn, zodat ontwikkelaars weten wat van hen verwacht wordt en wat zij kunnen bijdragen aan biodiversiteit en dierenwelzijn in Utrecht, en zodat controleerbaar en meetbaar is wat deze inzet oplevert;
  • Ondanks veel goede bedoelingen het op dit moment lastig is inzicht te krijgen hoe en in hoeverre het principe van diervriendelijk bouwen in de praktijk gerealiseerd wordt.

Draagt het college op:

  • De raad voor de behandeling van de Voorjaarsnota 2021 te informeren over haar inzet en resultaten op het gebied van diervriendelijk bouwen en daarbij in elk geval in te gaan op de volgende, eerder toegezegde acties:

A. de inzet en resultaten van haar inspanningen om diervriendelijke maatregelen te laten opnemen in landelijke systemen;

B. haar inspanningen n.a.v. het adviesrapport "puntensysteem diervriendelijk bouwen" dat ze in 2018 van de Universiteit Utrecht kreeg, en de resultaten van die inspanningen;

C. hoe de scorevaststelling voor maatregelen voor dieren precies invulling krijgt in gemeentelijke tenders, EMVI's en anterieure overeenkomsten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen