Motie Plan Punten­systeem Dier­vrien­delijk bouwen


9 november 2017

Motie 228/2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 9 november 2017 ter bespreking van de Programmabegroting 2018,

Constaterende dat:

 • Het college in april 2017 een ontheffing kreeg van het Rijk voor de Utrechtse aanpak diervriendelijk bouwen voor gemeentelijke gebouwen;
 • Diervriendelijk bouwen inhoudt dat er nestelgelegenheid wordt ingebouwd voor vogels en vleermuizen, groene daken en gevels worden aangelegd voor vogels, vleermuizen en insecten, een ecologisch waardevolle buitenruimte wordt gecreëerd voor vele soorten dieren etc.
 • Het college diverse keren heeft aangegeven ontwikkelaars, bouwers en bezitters/huurders van woningen en bedrijvenpanden wil ‘verleiden’ tot diervriendelijk (ver)bouwen;
 • Nieuwe gebouwen nauwelijks een veilig heenkomen bieden aan allerlei dieren;
 • Het college dit concreter en meetbaarder kan maken door bij alle tenders en prijsvragen diervriendelijk bouwen als criterium op te nemen;
 • Dit mogelijk is door het ontwikkelen van een puntensysteem voor diervriendelijk bouwen*, zoals toegepast door het Zweedse Malmö en de gemeente Den Haag.
 • Kenmerkend voor bovenstaande puntensystemen is dat ze specifieke data bevatten voor de lokale ecologische situatie.

Overwegende dat:

 • Er bij bouw, verbouw en renovatie rekening dient te worden gehouden met de aanwezige flora en fauna in de stad;
 • Het BREAAM systeem weliswaar een onderdeel heeft dat over ecologie gaat, maar dit criterium hierin niet concreet en meetbaar is uitgewerkt;
 • Er in Utrecht wel de ambitie uitgesproken wordt om diervriendelijk te bouwen, maar er nog niet nader ingevuld is hoe dit in tenders uitgevraagd wordt;
 • Hoe meer maatregelen een ontwikkelaar van nieuwe gebouwen neemt, hoe hoger de score en dus groter de kans dat een ontwikkelaar de aanbesteding wint;
 • De lijst behulpzaam kan zijn in gesprekken met partners in de stad zoals woningcorporaties.

Roept het college op:

 • Te onderzoeken hoe een dergelijk puntensysteem in andere gemeenten (in binnen- en buitenland) gehanteerd wordt;
 • Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om in Utrecht een dergelijk puntensysteem stadsbreed in te voeren;
 • Een plan te maken voor een puntensysteem diervriendelijk bouwen voor de Utrechtse situatie, gebaseerd op lokale ecologische informatie (welke diersoorten, welke waardering daaraan toegekend wordt, hoe hoog of laag leggen we de lat) en hiervoor budget vrij te maken bij de voorjaarsnota 2018.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Brechtje Paardekooper, GroenLinks
Jolande Uringa, ChristenUnie

* Een lijst met maatregelen gericht op diervriendelijk of natuurinclusief bouwen en het toekennen van waardes aan deze maatregelen. Hoe meer maatregelen toegepast worden hoe hoger de score voor een bouwproject (vergelijkbaar met een puntensysteem als BREEAM voor duurzaam bouwen). Malmö werkt hiervoor samen met diverse partners in onder meer de UK, Oostenrijk en Italië.


Status

Overgenomen

Voor

Tegen