Motie Overnemen aanbe­ve­lingen raads­audits


9 november 2017

Motie 210/2017

De gemeenteraad van Utrecht bijeen op 9 november 2017 ter behandeling van de programmabegroting 2018;

Constaterende dat:

 • De raad motie 2017-84 met volledige steun heeft aanvaard;
 • Er opnieuw twee raadsaudits zijn uitgevoerd.

Overwegende dat:

 • deze raadsaudits geholpen hebben bij een versteviging van de controlerende rol van de Raad;
 • beide raadsaudits aanbevelingen hebben opgeleverd die de verantwoording over en sturing op de genoemde programma's kunnen verbeteren, te weten:

Openbare Ruimte & Groen

 • Geef als college een toelichting per doelstelling over het einddoel van de doelstelling, zodat de doelstelling in perspectief geplaatst kan worden. Verwijs waar mogelijk naar de achterliggende beleidsnota. Geef als college ook zelf meer duiding of de betreffende effect-of prestatiedoelstelling wordt bereikt. Geef daarbij ook context over de oorzaak van het wel of niet bereiken van de doelstelling.
 • Voorzie in een duidelijke legenda of toelichting bij de effect- en prestatie indicatoren, zodat duidelijk wordt waar de indicator over gaat en dat duidelijk is waar de indicator vandaan komt (uit welke beleidsnota).
 • Borg dat doelen en subdoelen goed en logisch op elkaar aansluiten. Verbeter de aansluiting van indicatoren bij de (sub)doelstellingen, zodat indicatoren meer zeggen over mate doelrealisatie.
 • Leg in de (sub)doelen link naar problematiek van de groei van de bevolking, geef aan wat het college gaat doen am hier invulling aan te geven.
 • Neem een totale overzichtstabel of grafiek op over de lasten van het totale programma. Geef een betere toelichting op de samenhang tussen de bedragen voor onderhoud en investeringen in het programma en de paragraaf Investeringen en Onderhoud kapitaalgoederen.

Werk & Inkomen

Inhoud

 • Geef meer politieke duiding in de begroting en betrek daarbij moties en amendementen uit de voorgaande jaren.
 • Leg de focus op de (nieuwe) beleidsprioriteiten en bewaak de consistentie met onder andere de VJN.
 • Zorg voor een goede aansluiting tussen de begroting en de beleidsstukken (doelstelling — activiteiten — indicatoren).
 • Presenteer de cijfers op een lager / concreter niveau zodat de relatie tussen kosten en activiteit zichtbaar wordt.
 • Maak de samenhang met andere programma's, verbonden partijen en risico-inventarisatie inzichtelijker.
 • Maak een lijst met structurele indicatoren (bv. werkgelegenheid, werkeloosheid en bijstandsgerechtigden) en incidentele indicatoren die in gaan op specifiek beleid en voeg streefwaarden toe.

deze aanbevelingen ook voor andere programma's nuttig kunnen zijn

draagt op dat

 • de aanbevelingen zoals verwoord in de 'Raadsaudit Programmabegroting 2018 programma Openbare Ruimte en Groen' en de 'Raadsaudit Programmabegroting 2018 programma Werk & Inkomen' integraal over te nemen;
 • de aanbevelingen te verwerken in de begroting en verantwoording over deze programma's, zoals in de Jaarstukken 2017 en Programmabegroting 2019;
 • ook bij de verantwoording en begroting over andere programma's de aanbevelingen ter harte te nemen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Eggermont, M (Michel) (SP)
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Freytag, F. (Reinhild) (Student & Starter)
Hoonte, GJ te (Gertjan) (VVD)
Meijer, B. (Bas) (D66)
Oost, Stephan (Stadsbelang Utrecht)
Post, R. (Ruben) (PvdA)
Vries, S. de (Steven) (GroenLinks)
Waveren, A. van (Sander) (CDA)


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Plan Puntensysteem Diervriendelijk bouwen

Lees verder

Motie Pak kansenongelijkheid zo vroeg mogelijk aan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer