Motie Pak kansen­on­ge­lijkheid zo vroeg mogelijk aan


9 november 2017

Motie 219/2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 9 november 2017, ter bespreking van de PGB 2018;

Constaterende dat:

 • De onderwijsinspectie concludeert dat kansenongelijkheid in NL behoorlijk groot is en toeneemt en dat bij kinderen met gelijke intelligentie, de kinderen van laagopgeleide ouders vaker doorstromen naar een lager onderwijsniveau, dan kinderen van hoogopgeleide ouders;
 • Inschrijven op een basisschool wettelijk pas mogelijk is vanaf de leeftijd van 3 jaar;
 • Op de website die in opdracht van de gemeente Utrecht gemaakt is (kijkoponderwijs.nl) wordt opgeroepen je kind vroeg aan te melden: "Begin op tijd met het uitzoeken van een basisschool. Bij sonnmige scholen kunt u uw kind vlak na de geboorte al inschrijven.";
 • Verschillende Utrechtse basisscholen op hun websites melden dat inschrijving geschiedt op basis van volgorde van aanmelding (wie het eerst komt, die het eerst maalt) en sommige scholen kinderen al inschrijven op wachtlijsten vlak na de geboorte;
 • Hoogopgeleide ouders in de regel veel eerder hun kind inschrijven dan lager opgeleide ouders op de scholen die het meest populair zijn;
 • Op deze nnanier scholen ongewenst homogeen worden qua leerlingsamenstelling;

Overwegende dat:

 • Leren omgaan met verschillen een belangrijke les is die je op school leert;
 • Kansenongelijkheid zo vroeg mogelijk aangepakt moet worden voor het beste resultaat;
 • Het hanteren van wachtlijsten voor de leeftijd van 3 jaar, met de regel wie het eerst komt, die het eerst maalt, een strategie lijkt te zijn om de regels betreffende het aanmeldbeleid te omzeilen';

Tevens overwegende dat:

 • Er verschillende moties zijn overgenomen of aangenomen die oproepen vaart te maken met het terugdringen van onderwijsongelijkheid (o.a. M199/2016 en M56/2017), nnaar dat er geen concrete afspraken zijn gemaakt met schoolbesturen over inschrijven, wacht- of belangstellingslijsten;

Spreekt als haar mening uit dat:

 • Het hanteren van wacht- of belangstellingslijsten, die als oneigenlijke vornn van aanmelding gebruikt worden voor de leeftijd van 2,5 jaar af te keuren;

Draagt het college op:

 • Bij de totstandkoming van de Utrechtse Onderwijs Agenda (2018-2022) concrete regels op te nemen over het hanteren van wachtlijsten voor de leeftijd van 2,5 jaar;
 • Afspraken te maken met schoolbesturen om in al hun informatiekanalen naar de ouders aan te geven dat aanmelden voor een wachtlijst slechts hun belangstelling registreert en daadwerkelijke inschrijving pas kan vanaf de wettelijke leeftijd van 3 jaar;

En gaat over tot de orde van de dag.

Hilde Koelmans, SP
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Selma Bas, D66
Queeny Rajkowski, VVD
Gadiza Bouazani, PvdA
Marloes Metaal, CDA
Peter van Corler, GroenLinks
Reinhild Freytag, Student & Starter


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Overnemen aanbevelingen raadsaudits

Lees verder

Motie Controleer de bomenafspraken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer