Motie Als Amsterdam het kan, kan Utrecht het ook: 40-40-20


9 november 2017

Motie 181/2017

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 9 november 2017 ter bespreking van Programmabegroting 2018.

Constaterende dat:

 • Koop- en huurwoningen in onze stad onbetaalbaar worden;
 • Er op dit moment een tekort is aan betaalbare koop- en huurwoningen in de stad en dat dit tekort blijft oplopen;
 • Er koopwoningen zijn die boven de vraagprijs worden verkocht;
 • Complexmatige en losse verkoop van sociale huurwoningen het aantal sociale woningen doet afnemen. Het tekort bedraagt eind 2019 ongeveer 4.000 sociale huurwoningen;
 • Het aantal gemeentelijke grondexploitaties waarin ruimte is voor sociale huur, in snel tempo vermindert;
 • Door het tekort te weinig doorstroming in de woningmarkt is;
 • Woningbouwcorporaties en beleggers ruimte willen hebben om in Utrecht (sociale)huur- en koopwoningen te willen bouwen voor elke doelgroep.

Overwegende dat:

 • Bij voldoende betaalbare koop- en (sociale)huurwoningen dit bijdraagt aan een ongedeelde stad;
 • Voor een goed functionerende stad een sociale huurvoorraad van voldoende omvang een essentiele voorwaarde is;
 • Een snel groeiende stad extra druk op bestaande woningvoorraad legt; dit consequenties heeft voor betaalbaarheid en beschikbaarheid;
 • Ook betaalbare middeldure en koopwoningen nodig zijn voor een goede doorstroming van de woningmarkt in de stad, dit verkleint de wachttijden;
 • Door het bouwen van betaalbare middeldure en koopwoningen de keuzemogelijkheid vergroot wordt;
 • Door het toepassen van 40-40-20 alle groepen bedient worden en iedereen gelijke kansen heeft.

Spreekt uit:

 • We een stad willen zijn voor iedereen en dat betaalbare huur- en koopwoningen bijdragen aan dit standpunt.

Draagt het college op:

 • In overleg met Utrechtse corporaties, institutionele beleggers, ontwikkelaars en andere marktpartijen voortaan bij nieuwbouwprojecten dezelfde verdeling toe te passen als Amsterdam; 40% sociale huur, 40% middelduur en 20% dure huur- en koopwoningen (40-40-20);
 • Deze verdeling als stedelijk uitgangspunt te nemen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Bülent Isik, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdA, Partij voor de Dieren

Tegen

GroenLinks, D66, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), VVD, S&S, SBU, CDA, ChristenUnie

Lees onze andere moties

Motie Meldplicht leegstand

Lees verder

Motie Plan Puntensysteem Diervriendelijk bouwen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer