Motie Biodi­ver­siteit voorop in het groen­beheer


11 juli 2019

Motie 170/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 11 juli 2019, ter bespreking van de Voorjaarsnota,

Constaterende dat :

  • De biodiversiteit wereldwijd, ook in Nederland en in Utrecht, steeds meer onder druk komt te staan met onder meer een achteruitgang van insecten waaronder vlinders en bijen;

Als bermen en groenstroken op de juiste manier worden beheerd ze een belangrijke bijdrage leveren aan de Utrechtse biodiversiteit, als leefgebied, verbindingszone en foerageergebied voor dieren;

  • De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur het keurmerk Kleurkeur opgezet hebben, met deskundige adviezen, voor ecologisch bermbeheer, vanuit de behoefte van opdrachtgevers en opdrachtnemers om bij het bermbeheer meer ruimte voor biodiversiteit te geven;

Overwegende dat:

  • Het voor goed groenbeheer wenselijk is dat de gemeente als opdrachtgever samenwerkt met de opdrachtnemers, om plannen voor ecologisch beheer in de praktijk te brengen, niet alleen in de opdrachtfase maar ook in de uitvoeringsfase;

Ondanks goede voornemens van aannemers in de praktijk soms toch fouten gemaakt worden, omdat de uitvoerende medewerkers en hun direct leidinggevenden niet over voldoende kennis van ecologisch bermbeheer hebben;

Het Kleurkeur geen keiharde vaste voorschriften geeft, maar ook ruimte laat voor de aannemer om binnen bepaalde randvoorwaarden de vrijheid te nemen om in overleg met de opdrachtgever de werkwijze te bepalen;

De wethouder in de raadsbrief Kleurkeur aangeeft de gedachte hierachter van harte te onderschrijven;

De wethouder in diezelfde brief echter aangeeft dat het nog niet mogelijk is in aanbesteding een hogere score toe te kennen aan partijen die het keurmerk hebben, en in aanbestedingen de criteria (1) Ervaring met ecologisch beheer en (2) een Plan van Aanpak voor verhoging biodiversiteit op te nemen;

De Vlinderstichting aangeeft dat het risico bestaat dat een Plan van Aanpak in de praktijk helaas alleen een papieren document blijft en om diverse redenen niet uitgevoerd wordt;

  • Er naast ervaring en een plan nog andere criteria aan de aanbesteding van het bermbeheer te verbinden zijn, om de Utrechtse biodiversiteit te verbeteren;

Roept het college op:

  • In alle toekomstige aanbestedingen voor maai- en groenbeheer, alle richtlijnen van het Kleurkeur als criteria te benoemen;
  • In alle toekomstige aanbestedingen voor maai- en groenbeheer kwaliteit en biodiversiteit zwaarder te laten wegen dan de laagste kosten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Schiet op met verduurzaming festivals en evenementen

Lees verder

Motie Klimaatcrisis

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer