Schrif­te­lijke vragen Epoxy in het milieu


Indiendatum: 30 aug. 2021

Schriftelijke vragen 211/2021

Minder verharding en meer groen worden gelukkig steeds meer de norm in Utrecht. Het verbaast de Partij voor de Dieren daarom dat de gemeente op diverse plaatsen in boomspiegels en onder bankjes de chemische kunststof epoxy toepast. Het blijkt te gaan om het commerciële product Cetipox. Het middel zou bestaan uit “Bindmiddel uit natuurlijke producten en het veroorzaakt geen milieubelasting.” In de brochure van dit product staat bij Veiligheid en afvalverwerking: “Draag handschoenen, beschermende kleding en een veiligheidsbril. Bij huidcontact met het materiaal direct met water en zeep wassen. Bij oogcontact grondig met water spoelen en arts raadplegen. Contact met levensmiddelen vermijden. Buiten bereik van kinderen houden. (…) De afzonderlijke componenten zijn als chemisch afval te karakteriseren en zijn bij milieuparken ofwel afvalverwerkers in te leveren.”

De brochure belooft dat er door Cetipox geen ‘onkruid’ meer in (onder meer) boomspiegels tevoorschijn komt.

Epoxy is een thermohardende kunststof, welke geproduceerd wordt door het mengen van verschillende chemische stoffen. Tijdens het verwerken van epoxy kunnen sommige van deze chemische stoffen dampen loslaten. Ook kunnen uitgeharde stukjes loslaten of afslijten en in het milieu terechtkomen.

Deze eigenschappen van epoxy, samen met de waarschuwingen uit de bijsluiter, maken dat de Partij voor de Dieren betwijfelt of Cetipox wel zo milieuvriendelijk is als beweerd wordt. Naast dat het ons onnodig lijkt om met epoxy de bodem in de openbare ruimte (zeker in boomspiegels) af te plakken, maken we ons zorgen over de vervuiling van de omgeving door het gebruik van deze chemische kunststof.

We hebben daarom de volgende vragen:

1. Op welke plekken in Utrecht wordt in de buitenruimte gebruik gemaakt van epoxy? Graag uitgesplitst naar functiegebied, zoals boomspiegels, onder bankjes en eventuele andere toepassingen. En waarom heeft het college hiervoor gekozen?

2. Is het college van plan om epoxy op nog meer plekken in Utrecht aan te gaan brengen? Zo ja, waar en waarom?

3. Hoe rijmt het college de aanwezigheid van chemische componenten en giftige dampen die gezien de veiligheidsvoorschriften wel degelijk met dit product samenhangen, met de claim dat dit product “milieuvriendelijk” zou zijn?

4. Door de toepassing van epoxy wordt het bodemleven afgesloten van de lucht. Wat zijn hiervan de ecologische gevolgen voor bijvoorbeeld de gezondheid van het bodemleven?

5. Epoxy wordt rondom bankjes toegepast om te voorkomen dat de grond onder de bankjes dusdanig platgelopen wordt dat bij regenval modderpoelen ontstaan waardoor bankjes niet gebruikt worden. Het toepassen van grind of houtsnippers om dit te voorkomen zou leiden tot gevaarlijke situaties voor fietsers, skeeleraars, rollators en apparaten zoals maaimachines. Toch is de Partij voor de Dieren hiermee niet overtuigd van de noodzaak te kiezen voor epoxy.

a. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat in elk geval in boomspiegels, (waar mensen niet hoeven te zitten of doorheen lopen), het onnodig en zelfs onwenselijk is om door middel van epoxy de ondergrond af te plakken? (wat overigens in de praktijk niet eens werkt: op de foto van de boomspiegel op de Zeedijk is te zien dat ook daar planten doorheen groeien)

b. Welke alternatieven – die wél goed voor het milieu en de natuur zijn – zijn er voor epoxy? Zeker in boomspiegels?

c. Waarom kiest het college ervoor om deze alternatieven niet te benutten?

d. Het college wil meer groen en biodiversiteit in Utrecht en heeft zich onlangs op verzoek van de Partij voor de Dieren aangesloten bij het Boomspiegelfeest van Guerilla Gardeners. Waarom is er op de Zeedijk en bij andere boomspiegels waar epoxy in zit niet gekozen voor het vergroenen van de boomspiegels met planten?

6. Is het college bereid om onmiddellijk te stoppen met het toepassen van epoxy in de openbare buitenruimte, zeker in boomspiegels? Zo nee, waarom niet?

7. Is het college bereid om in de boomspiegels waar al epoxy is aangebracht, dit te verwijderen, de boomspiegels goed en veilig te reinigen, en deze boomspiegels te vergroenen? Zo nee, waarom niet?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren