Amen­dement Behoud bomen als uitgangspunt Zuidpoort


18 januari 2024

Amendement 7/2024

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 18 januari 2024, gezien het raadsvoorstel Ruimtelijk Toekomstperspectief Zuidpoort

Constaterende dat:

  1. Het raadsvoorstel onder meer beoogt het gebied vallend onder de naam Zuidpoort te vergroenen
  2. Er in het toekomstperspectief gesproken wordt over het aanplanten van bomen

Overwegende dat:

  1. Verkeerskundige ingrepen gepaard kunnen gaan met het kappen van bomen en dat we dat in dit stenige gebied niet zouden moeten willen
  2. Bomenkap niet valt uit te sluiten, maar dat streven naar behoud van bomen wel past in de doelen van het Toekomstperspectief
  3. De wethouder in het commissiedebat mondeling bevestigde dat het uitgangspunt is dat er geen bomen gekapt worden
  4. Schriftelijk vastleggen meer zekerheid biedt en dat de wethouder de raad uitnodigde dit middels een amendement te doen

Besluit:

Aan het ontwerp raadsbesluit Raadsvoorstel Ruimtelijk Toekomstperspectief Zuidpoort een nieuw, vierde beslispunt toe te voegen, luidend:

4. Waarbij het uitgangspunt is dat er geen bomen gekapt hoeven te worden.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Charlotte Passier, Volt
Fred Dekkers, GroenLinks
Kirsten Alblas, ChristenUnie
Stevie Nolten, BIJ1
Gert Dijkstra, EenUtrecht


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, UtrechtNu!, Utrecht Solidair, EenUtrecht, Bij1, Volt, S&S, CDA, GroenLinks, SBU, ChristenUnie, PvdA, VVD, D66

Tegen

Denk