Motie Vergeet wilde dieren en natuur niet!


18 januari 2024

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 18 januari 2024, ter bespreking van raadsvoorstel beleidsnota omgevingsveiligheid

Constaterende dat:

  1. In het raadsvoorstel en de beleidsnota over omgevingsveiligheid nergens gesproken wordt over dieren of natuur;
  2. Niet alleen mensen, maar ook dieren en natuur risico kunnen lopen door gevaarlijke stoffen;

Overwegende dat:

  1. Een veilige leefomgeving ook voor dieren en natuur van belang is;
  2. Wat een gevaarlijke stof is en een acceptabele waarde van een gevaarlijke stof is, voor een dier, plant of boom anders kan zijn dan voor een mens;

Verzoekt het college om:

  1. Bij de uitwerking van de beleidsnota omgevingsveiligheid in een definitief omgevingsplan omgevingsveiligheid voor dieren en natuur nadrukkelijk mee te nemen en uit te werken hoe geborgd kan worden dat risico’s van gevaarlijke stoffen voor (wilde) dieren en natuur beperkt worden;
  2. De raad in Q3 2024 middels een raadsbrief te informeren over de reeds gemaakte stappen en vervolgstappen;

En gaat over tot de orde van de dag

Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Gert Dijkstra, EenUtrecht


Status

Verworpen

Voor

EenUtrecht, Bij1, Volt, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, PvdA

Tegen

UtrechtNu!, Utrecht Solidair, S&S, CDA, GroenLinks, SBU, Denk, VVD, D66