Motie Utrecht, verklein het risico op een nieuwe pandemie


16 juli 2020

Motie 229/2020

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen ter gelegenheid van de raadsvergadering van 16 juli 2020 ter bespreking van de Kaderbrief 2020,

Constaterende dat:

 • COVID-19, net als SARS en Q-koorts een zoönose is, wat zoveel wil zeggen dat het een infectieziekte is die van dier op mens overslaat;
 • Een groot deel (circa 60% tot 75%) van de nieuwe infectieziekten ontstaat door dit overspringen van ziekten van dier op mens;
 • Virologen al jaren waarschuwen voor het ontstaan van nieuwe zoönosen als gevolg van ontbossing, het verlies van biodiversiteit, de handel in wilde dieren en het opeenpakken van grote aantallen dieren in de veehouderij;
 • Het uitbreken van COVID-19 vanzelfsprekend ongewenst, maar wel te verwachten was;

Overwegende dat:

 • Utrecht aanstuurt op groei van de economie, zonder daarbij rekening te houden met een ecologisch plafond, en Utrecht eveneens aanstuurt op een internationale economie;
 • Utrecht zichzelf op de borst slaat als knooppunt naar Nederland, Europa en de wereld, en de nabije aanwezigheid van Schiphol roemt in het economisch profiel;
 • Juist internationale economieën gevoelig zijn voor internationale crises, wat door wethouder Verschuure werd beaamd in de gemeenteraad;
 • Het sturen op een internationale economie niet alleen bijdraagt aan het veroorzaken van een zoönotische pandemie, maar ook aan de snelle verspreiding ervan;
 • Utrecht als één van de eerste gemeenten in Nederland te maken kreeg met coronabesmettingen en we koste wat kost willen voorkomen dat we iets soortgelijks nog eens moeten meemaken;

Spreekt uit dat:

 • Een nieuwe zoönotische pandemie zoals COVID-19 voorkomen moet worden;

Draagt het college op:

 • Al dan niet in samenwerking met landelijke overheid, provincie en/of G4, rekenschap te geven aan de rol die Utrecht kan spelen bij verdere voorkoming van een nieuwe uitbraak van een zoönotische pandemie, door keuzes aangaande economie, inkoop en consumptie op gemeenteniveau onder de loep te nemen,
 • Een strategie op te stellen om de Utrechtse bijdrage aan het risico op het ontstaan van zoönosen aanmerkelijk te verkleinen en deze aan de raad te presenteren uiterlijk juli 2021.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen