Commis­sie­bij­drage Stad en Ruimte Kader­brief 2020


2 juli 2020

De kaderbrief komt dit jaar in plaats van de Voorjaarsnota in verband met de coronacrisis

Ik val maar met de deur in huis: het college van B&W constateert terecht dat de coronamaatregelen ook enkele positieve effecten op het maatschappelijk leven hebben, zoals bijvoorbeeld minder verkeer op straat, een schonere lucht en (her)waardering van groen. De vraag is: wat gaat het college doen om die effecten te behouden?

De Partij voor de Dieren wil vandaag enige aandachtspunten en prioriteiten meegeven hoe wij dit uitgewerkt willen zien richting Programmabegroting. Ook de PvdD is zich ervan bewust dat terughoudendheid ten aanzien van begrotingsvoorstellen gepast is. Tegelijkertijd hebben we niet alleen te maken met een coronacrisis. De klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis denderen onverminderd voort en ook deze moeten als crises behandeld worden. Dat legitimeert het om hierin te blijven investeren. (Het college zegt in de Kaderbrief dat zij wil: “Investeren in de oplossingen voor morgen die bijdragen aan de weg uit deze crisis” en dat er “nieuwe prioriteiten zijn ontstaan door corona”. Zoals u weet is de manier waarop de mens met dieren en natuur omgaat de oorzaak van deze crisis. Kan het college daarom toezeggen dat er níet bezuinigd wordt op groen, duurzaamheid, dierenwelzijn en het tegengaan van klimaatverandering, en dat er juist méér geld voor deze essentiële waarden wordt gereserveerd?)

De Partij voor de Dieren heeft voorstellen over groen, mobiliteit en economie. Ik start met groen.

Parken en groen
In de kaderbrief wordt veel gerept over voorzieningen die essentieel zijn voor de stad. Parken en landgoederen en de vitale functie hiervan voor biodiversiteit en gezondheid worden daarbij niet expliciet genoemd. De parken en landgoederen zijn vitale voorzieningen die al voor de coronacrisis essentieel waren en onder druk stonden, maar nu door meer mensen en met grotere frequentie bezocht worden. Die druk op de parken en landgoederen brengt helaas ook een negatieve impact mee op de groene kwaliteit en de veiligheid ervan voor mens en dier.

Meer toezicht en handhaving in het groen en betere verzorging en uitbreiding van het groen is goed voor klimaat en biodiversiteit en brengt óók meer werkgelegenheid met zich mee. Kan het college toezeggen prioriteit aan groen te geven bij de uitwerking van de kaderbrief?

Het college kondigt maatregelen aan om het tempo van de woningbouw vol te houden, ook om daarmee werkgelegenheid te stimuleren. Vraag aan het college of zij kan bevestigen dat zij investeringen in groen gelijkmatig en parallel hieraan in hetzelfde tempo laat meelopen. En dat dus ook de werkgelegenheid aan groenaanleg en groenonderhoud meeloopt.

Als investeringen naar voren worden gehaald, dan is er ook meer werk-met-werk. Hierdoor nemen bijvoorbeeld de mogelijkheden tot diervriendelijk bouwen en het aanleggen van FUP’s (Fauna Uittreed Plaatsen langs wateren) toe. Kan de wethouder toezeggen hiervoor zorg te dragen?

Groenstroken rondom sportvelden
We zijn vandaag terughoudend in het doen van compleet nieuwe voorstellen. Op het gebied van groen beperken we ons tot één voorstel en dat is de aandacht voor groenstroken rondom sportvelden. Dit is een behoorlijk aantal vierkante meters alles bij elkaar en onduidelijk is wie zich verantwoordelijk voelt voor het beheer ervan: de afdeling sport of de afdeling groen? Het valt ons op dat deze stroken vaak kaal en saai zijn. Hiermee kan zoveel meer. Bijvoorbeeld langs de Marnixlaan, maar ook op meer plekken in de stad. Kan het college toezeggen te inventariseren welke mogelijkheden voor het biodiverser maken van deze stukken er zijn?

En nu we het over ‘snippergroen’ hebben: bij de Programmabegroting werd PvdD motie 368 overgenomen met de toezegging vóór de Voorjaarsnota een aanpak voor inventarisatie van vergroeningsmogelijkheden voor kleine oppervlakten aan de raad te presenteren. De vraag is hoe het daarmee staat.

Toezicht en Handhaven op parken en landgoederen
In het kader van het beleidsterrein veiligheid is hierover vanochtend bij M&S uitgebreider gesproken. Ik benoem het graag vanmiddag nog een keer en dan specifiek voor toezicht in parken en landgoederen. Er is in toenemende mate sprake van zwerfvuil, volle afvalbakken, vandalisme, overlast door barbecues en het gebruik van slacklines zonder het toepassen van boombescherming. Wat gaat de wethouder openbare ruimte ondernemen om ervoor te zorgen dat het groen weer beter beschermd wordt tegen al deze invloeden?

Mobiliteit
Het college is bereid miljoenen te investeren in de verbreding van de NRU (Noordelijke Randweg Utrecht, bij Overvecht), ook in het onzalige scenario dat er minstens 1 viaduct komt. Vanavond is de commissie hierover, maar wij zeggen ook hier: staak spoor 1, ga verder met gelijkwaardige oplossingen, en investeer het verschil in geld zinnig.

We lopen inkomsten mis op het gebied van parkeergelden. Ondertussen lopen onze straten vol met auto’s en wordt er veel meer thuisgewerkt. De oplossing is simpel: voer op korte termijn betaald parkeren in de hele stad in, en maak een tweede parkeervergunning veel duurder. Wat kan de wethouder hierop toezeggen?

Economie
Als we uit deze crisis komen moeten we niet terug naar de oude economie. Woensdagavond heeft de Partij voor de Dieren hier in de commissie financiën het een en ander over gezegd. Vandaag komen wij met concrete voorstellen voor wat we moeten doen om na de crisis een duurzamere economie te behouden:

Het college stelt nu voor het Evenementenfonds ook toegankelijk te maken voor kleinere evenementen en het criterium voor grootschaligheid tijdelijk los te laten. Kan het college toezeggen om ook wanneer we uit deze crisis komen het budget van het evenementenfonds alléén in te zetten voor kleinschalige evenementen die leefbaarheid en sociale cohesie bevorderen, geen extra vervoersbewegingen uitlokken en geen gebruik maken van dieren?

En is het dan niet verstandiger dit budget weg te halen bij economie en in te zetten voor de Cultuurnota en het Initiatievenfonds? Dat past bij de doelstellingen en daar is nog een tekort te dichten. Graag een reflectie van het college.

Als er na de crisis weer evenementen komen, dan zien we graag dat het zo schoon mogelijk gebeurt. Kan de wethouder toezeggen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de bezoekers, dus niet de organisatoren zelf, via een festivaltaks te laten meebetalen aan het opruimen en verduurzamen van evenementen?

En ook over evenementen: Kan het college toezeggen dat bij het naar voren halen van investeringen op het gebied van duurzaamheid, ook het aanleggen van stroomvoorzieningen op evenemententerreinen wordt meegenomen?

Besparingen
Dan zien we ook nog wat besparingsmogelijkheden waarop ik graag een reflectie van het college vraag:

  • Geen Vuelta: het college maakt op een later moment inzichtelijk hoeveel geld het extra kost om de Vuelta in 2022 te organiseren. De start in 2020 zou ons 2,1 miljoen euro kosten. Tijdens het slotdebat komen wij met een voorstel om te bedanken voor de Vuelta en het uitgespaarde geld te gebruiken om de coronaklap op te vangen.
  • Geen kantorenlobby. Utrecht maakt zich druk om de krapte op onze kantorenmarkt en geeft nog altijd geld uit aan het binnenhalen van meer bedrijven. Wij maken ons zorgen om de krapte op de woningmarkt, en stellen voor de lobby voor Utrecht als vestigingsstad te staken. Kan de wethouder dit toezeggen?
  • Geen geld meer naar het aantrekkelijk maken van toerisme: de gemeente loopt flinke inkomsten mis op het gebied van parkeergelden en toerismebelasting doordat er minder bezoekers zijn. We zien als gevolg daarvan gebeuren dat Nederlandse steden met elkaar gaan wedijveren om de gunst van de bezoeker. Wij stellen voor hieraan niet mee te doen. Stop met investeren en besteed dit geld nuttiger. Wat kan het college hierop toezeggen?