Commis­sie­bij­drage Papendorp en Groe­newoud


4 april 2024

Hoewel we onder de indruk zijn van hoeveel woningen er kunnen worden toegevoegd bekruipt ons hier ook een beetje een Leeuwesteyn-twee gevoel. Leeuwesteyn was het project naar aanleiding waarvan we aan de vorige wethouder het boek “Waterschapsheuvel” cadeau gaven.

U kent het misschien, de klassieker waarin een grote konijnengemeenschap, bestaande uit vele families, werd weggevaagd door de bouwplannen en bulldozers van de mensen.

In Leeuwesteyn gebeurde helaas hetzelfde en werden vele konijnen en fazanten uit hun leefgebied verjaagd waarna ze ontheemd ronddwaalden op zoek naar een nieuwe leefplek die er niet was.

En ook nu in Papendorp is het plan om te gaan bouwen in de hoofdgroenstructuur, in een gebied dat nu behoorlijk mensluw is en waar vele dieren hun leefgebied hebben.

Er is weliswaar een compensatieplan, maar dat bestaat eruit dat er na afloop groen wordt toegevoegd. En dat compensatieplan voorziet niet in leefgebied voor konijnen en hazen. Die hebben blijkbaar gewoon pech gehad.

Natuurlijk is dat nieuwe groen goed afgestemd op allerlei kansen voor diverse flora en fauna, dat hoeft de wethouder ons zometeen niet uit te leggen.

Maar de vraag is vooral: wat doet het college voor de dieren die NU in het gebied leven. Helaas hebben we geen maatregelen gelezen om hun leefgebied te houden of te begeleiden naar een andere leefplek en welke plek is dat dan?

Mercatorlaan

Naast Leeuwesteyn is er nóg een geleerde les uit het verleden en dat is de Europalaan Noord. Bij de Mercatorlaan bekruipt ons een vergelijkbaar gevoel. Hoezo moet het profiel van de Mercatorlaan en de Orteliuslaan aangepast worden, ten koste van veel bomen? Hier bekruipt ons dus een beetje en “Europalaan-Noord 2.0-gevoel”: er is een weg, maar de ligging van rijbanen en groenstroken moet net even anders omdat dat een voorschrift is. De Partij voor de Dieren houdt ook best van smallere rijbanen, maar als dat ten koste gaat van bestaande bomenrijen is het dan ons niet waard. Kan de wethouder toelichten waarom niet uitgegaan wordt van bestaande bomenrijen en de weg daarop aangepast?

  Goed, dan nog een paar concrete punten ten aanzien van groen en bomen:

  Kunnen fiets- en voetpaden (zoals in het Taludpark langs de A2) niet náást in plaats van ín de hoofdgroenstructuur aangelegd worden? Graag reactie van de wethouder.

  Nieuwe fietsbrug: we zijn kritisch op het plan voor die nieuwe fietsbrug, omdat dat zoveel bomen kost. We vragen ons af of er geen betere oplossing is in het verbeteren van de bestaande brug voor fietsers en daarom de groenstructuur te sparen. Omdat het IpvE van deze brug later nog bij de commissie mobiliteit behandeld wordt volstaan we nu met de opmerking dat we niet eens zijn met dit stukje van het plan, maar er daar nog op terugkomen.

  En tenslotte nog een opmerking over het hotel. Waarom gaan we weer 200 hotelkamers toevoegen? Dat zouden we toch niet meer doen? Dat strookt niet met het Utrechtse Hotelbeleid waarin bepaald is dat er in principe geen hotelkamers meer bij kunnen komen, tenzij uniek of monumentaal, wat bij deze 200 kamers niet het geval lijkt te zijn.

  Groenewoud

  Ook met betrekking tot Groenewoud zien we leefgebied van konijnen en hazen vernietigd worden. Bovendien als we naar het programma kijken, 30-17-53, is dat wel erg veel in het dure segment. Is dat de doelgroep voor wie we in Utrecht willen bouwen vraag ik de wethouder?

  Onderdeel van dit bestemmingsplan is de kap van 279 bomen, van in totaal 410. Dat zijn er iets meer dan in het bestemmingsplan nu staat, dus graag nog even toezegging van de wethouder dat in het uiteindelijke raadsbesluit die getallen aangepast worden.

  Bomenkap voor het saneren (90 stuks) snappen we.

  Voor de watergang ten zuiden van waar nu de asfaltcentrale is moet ook een rijtje bomen gekapt worden. Technisch navraag leert ons dat dit enkel is omdat er de stedenbouwkundige wens is dat dit een rechte watergang wordt. Deelt de wethouder de mening dat de esthetiek van een kaarsrechte lijn niet heilig is en niet opweegt tegen de kap van 29 bomen?

  We hebben ook twijfels over de beoogde kap van de rij populieren in het zuidelijk deel van het plangebied (24 stuks) . Dat zijn indrukwekkend grote bomen die in de nieuwe wijk al veel verkoeling kunnen geven. De kwaliteit is matig tot redelijk, maar dat komt ook door achterstallige verzorging. Vraag aan de wethouder: waarom wordt bij de verkaveling nou geen rekening gehouden met dit soort bestaande boomstructuren? Een stedenbouwkundig plan in 2024 zou toch moeten uitgaan van wat er staat, en daaromheen tekenen?

  Met betrekking tot het toevoegen van bomen had deze coalitie ooit het plan om voor elke nieuwe woning ook een boom te planten, zodat er op termijn duizenden bomen bij komen. Als in de plannen voor Groenewoud voor 1650 woningen door de gemeente maar 800 nieuwe bomen geplant worden dan is dat dus niet in verhouding. Welke afspraken kan en gaat het college met de ontwikkelaars maken om te zorgen dat er in de prive-buitenruimten, zowel in het plangebied Groenewoud als Papendorp, ook bomen komen en blijven?

  Voorzitter, ook wij willen graag die 3650 woningen mogelijk maken en zouden dit graag steunen. Maar:

  De bomenkap op de gebieden die ik noemde lijkt ons echter niet noodzakelijk om die woningbouw waar te maken, dus dat zien we graag herzien. Bovendien hebben we toch nog teveel het gevoel dat we daarmee het leefgebied van dieren gaan platwalsen. Ik hoop daarom dat de wethouder onze zorgen wegneemt en ons daarmee overtuigt dat ook voor de konijnen en hazen leefgebied blijft bestaan.