Commis­sie­bij­drage Zorg, welzijn, cultuur en sport Program­ma­be­groting 2023


19 oktober 2022

Allereerst wil ik wethouder Streefland bedanken voor haar oproep richting Den Haag over de groeiende dakloosheid. Ook de Partij voor de Dieren maakt zich daar zorgen over en mijn fractie hoopt dat er alles aan gedaan kan worden dat er niemand op straat hoeft te slapen, niet alleen in de winter maar ook in de herfst, lente en zomer. Wij hopen op een structurele oplossing, geen tijdelijke pleisters. Staat de wethouder er ook zo in?

Dan wil ik het nog over twee onderwerpen hebben; over de GGD en over voeding.

Bij een werkbezoek aan de GGDrU is ons helder uitgelegd dat de financiering vanuit het Rijk simpelweg scheef verdeeld is over de regio’s, en daarnaast ook structureel te weinig is voor alle regio’s. Met als gevolg dat kwetsbare groepen buiten beeld raken, ellenlange wachtlijsten en inwoners die de zorg niet krijgen die zij nodig hebben. Deelt de wethouder deze zorgen? En kan de wethouder toezeggen richting het rijk te benadrukken dat er op korte termijn gewerkt moet worden aan een betere verdeelsleutel en realistische middelen?

Dan voeding. Bij de bespreking van de Voorjaarsnota heb ik daar al een hele rits opmerkingen over gemaakt, en in deze Programmabegroting zie ik het woord plantaardig nergens terugkomen. Gaat het college de overgang naar plantaardige voeding wel expliciet meenemen in de nieuwe nota over gezondheid die volgend jaar naar onze raad komt? En is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat deze overgang noodzakelijk is?

Mijn fractie kijkt uit naar de resultaten van de gisteren aangekondigde pilot met de verleidelijke naam “de reis naar plantaardig”. Deze aankondiging kwam ons wel wat laat en roept heel wat vragen op. Want wat is nou eigenlijk het uiteindelijke doel van dit college, na het bereiken van de tussenstap van minimaal 50% dierlijk en 50% plantaardig? Overigens konden wij deze tussenstap helemaal nergens terugvinden, en is ons eerder een ambitieuzer traject aangekondigd, dus waar heeft het college dit vandaan? Is de wethouder het met de Partij voor de Dieren eens dat we zo snel mogelijk naar 100% plantaardig moeten zien te komen? En waarom wordt er niet gekozen voor ook standaard 100% plantaardig bij evenementen, tenzij anders doorgegeven? Deze pilot richt zich alleen op de gemeentelijke organisatie. Hoe gaat de wethouder bedrijven en inwoners stimuleren om hetzelfde te doen?

En dan heb ik nog een laatste vraag, over de voedselagenda. Graag hoor ik van het college hoe het ervoor staat met de voedselagenda. Bij de bespreking van de voorjaarsnota kregen wij daar geen duidelijkheid over. Zijn daar nu wel voldoende middelen voor, en zo niet, kan de wethouder toezeggen dat dat voldoende gaat zijn?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Financiën Programmabegroting 2023

Lees verder

Commissiebijdrage Veiligheid, bestuur en financiën Programmabegroting 2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer