Commis­sie­bij­drage Raads­brief Groot tekort aan woon­ruimte voor kwetsbare Utrechters


16 februari 2023

Dank, voorzitter. Ook voor de Partij voor de Dieren geldt dat wij eigenlijk hadden mee willen agenderen.

De problematiek is duidelijk, en alle doelgroepen met een kwetsbare positie zijn belangrijk. Er is al veel voorbijgekomen. Ik wil een aantal oplossingsrichtingen specifiek benoemen. De Partij voor de Dieren heeft bij deze kwestie onze zogenaamde woonladder in het achterhoofd. Allereerst willen we dat bestaande bebouwing slimmer wordt benut. Denk dus aan de aanpak van leegstand en het transformeren van kantoor-, bedrijfs- en winkelpanden, en parkeerplaatsen tot woonruimte. Is de wethouder bereid hier volop op in te zetten? Is er een mogelijkheid om huiseigenaren die panden langdurig leeg laten staan een boete op te leggen? Onze fractie vindt sowieso dat de nieuwbouw van kantoorpanden, hotels, bedrijventerreinen ontmoedigd moet worden, ten gunste van woonruimte.

Wij zijn ook een voorstander van maatregelen die de doorstroming bevorderen. Alle kleine beestjes helpen, voorzitter. Welke rol ziet het college voor zichzelf in het vergroten van het aantal mensen dat hun huis beschikbaar wil stellen voor mensen in een kwetsbare positie (initiatief Onder de Pannen)?

Daarna kijken we naar verdichting van bestaande bebouwing, maar waarbij de leefbaarheid voor mens en dier niet wordt aangetast. Wij zijn ook benieuwd hoe het college kijkt naar het optoppen van appartementen met circulaire restmaterialen, en dit dan inclusief zonnepanelen te doen? Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst werd hier ook al aan gerefereerd door een inspreker. In derde instantie zien we dan een oplossing in bijbouwen aan de rand van bestaande woonkernen, en daarbij vinden we dat een oplossing niet alleen lokaal kan worden opgelost. Tweederde van Nederland bestaat uit landbouwgrond. Daarvan kunnen we een substantieel deel enerzijds teruggeven aan de natuur, en anderzijds gebruiken voor woningbouw. Wat dat betreft kijken wij dus ook naar een landelijke oplossing, dit gaat ook hand in hand met de oplossing van andere grote vraagstukken, denk bijvoorbeeld aan de stikstofcrisis.

De Partij voor de Dieren is een voorstander van flexwoningen bij nijpende tekorten, mits deze duurzaam worden gebouw, en wanneer ze volledig herbruikbaar zijn. Onze fractie kijkt dan ook uit naar de brief die aan het einde van het eerste kwartaal van 2023 naar de raad komt met de eerste uitkomsten van de verkenning naar een concrete aanpak. Natuurlijk speelt voor de Partij voor de Dieren ook mee dat wij ons niet alleen zorgen maken om de wooncrisis en de wooncrisis voor kwetsbare mensen, maar ook om de biodiversiteitscrisis die zeer prangend is, en dat wij dus ook kritisch kijken naar mogelijke locaties voor extra woningen met het oog op groen en de biodiversiteit. Dat maakt de afweging voor onze fractie ingewikkeld. Wij willen daarom per locatie de afweging goed kunnen maken. Kan de wethouder bevestigen dat er in deze brief ook al specifieke locaties benoemd zullen worden, zodat we als raad kunnen beginnen met het maken van een gerichte afweging? Onze fractie wil ook graag aandacht vragen voor de bescherming van toekomstige bewoners van flexwoningen. Zo denken we aan recht tot terugkeer in het gebied wanneer flexwoningen worden vervangen door permanente huisvesting? En krijgen ook deze bewoners behoud van inschrijftijd, of in ieder geval deels? Dank u wel, voorzitter.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Toekomst sportpark Overvecht-Noord

Lees verder

Commissiebijdrage Beantwoording SV Uitsterfbeleid Fossiele tankstations gevaar van afschalen tankstations met toename aantal auto's

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer