Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Krediet­aan­vraag reali­satie tijdelijk P&R terrein Business Park Papendorp


12 december 2019

Dank u wel voorzitter.

P+R locatie
Het college stelt voor om een nieuwe, uitgebreidere, tijdelijke P+R-locatie te realiseren. Ten eerste sluiten wij ons aan bij de vraag van de CU, waarom extra capaciteit nou nodig is? Is dat om de binnenstad te ontlasten of omdat het college wil dat meer werknemers met de auto naar hun werk bij Papendorp gaan?

Ons uitgangspunt is dat we voor P+R-locaties zijn om zo het autoverkeer in de stad te verminderen, maar dat we – net als met sportfaciliteiten – de bestaande capaciteit zo goed willen benutten. Zo sparen we klimaat, ruimte en kosten. En we weten dat er een enorme parkeercapaciteit is bij de Utrechtse Bazaar, waar dit college bezwaren tegen heeft. Wij sluiten ons aan bij de opmerkingen en opmerkingen van de PvdA, SP, PVV en CU. Want waarom wordt hier niet alsnog naar gekeken, eventueel als onderdeel van een minnelijk voorstel? Wij delen daarbij wel met het college, zoals zij in de schriftelijke vragen 2019/142 aangeeft, dat we niet ongelimiteerd parkeerplaatsen moeten aanbieden. We zouden de capaciteit dan kunnen begrenzen op 750 van de 1200 parkeerplaatsen die daar zijn. Graag een reactie.

Indien het college haar eigen plannen echt wil doorzetten: welke maatregelen wil het college nemen om de te realiseren P+R-locatie aantrekkelijker en bekender te maken voor mensen – vooral ook die in het weekend met de auto naar de stad komen, zodat we vervoersbewegingen naar de binnenstad ook verminderen?

Integrale oplossing mobiliteit
Maar met een P&R, al dan niet uitgebreid, zijn we er niet. Bedrijventerrein Papendorp blijft groeien en meer dan 75% werknemers komt met de auto. Dit leidt nu al tot een uit de klauwen gelopen parkeerprobleem, en met de groei blijven we daar tegen dezelfde problemen aanlopen. Een holistische benadering is nodig – waarbij wonen, werken, alternatieve mobiliteit en parkeren de komende jaren allemaal samenkomen.

We lezen in de stukken dat een groot deel van de medewerkers die voor hun werk afhankelijk zijn van de auto, met hun eigen auto naar werk gaan. Maar is dat nodig? Want de afhankelijkheid van de auto tijdens je werk betekent toch niet dat je ook afhankelijk bent van de auto naar je werk. Daar wordt wel heel makkelijk aan voorbij gegaan in het onderzoek naar alternatieve maatregelen. De Partij voor de Dieren vindt dat de bedrijven op het terrein, samen met de gemeente, moeten zoeken naar mogelijkheden om het gebruik van deelauto’s aanzienlijk in schaal te vergroten, zodat Papendorp een deelauto-hub wordt waar bedrijven en toekomstige inwoners van Groenewoud en de Merwedekanaalzone auto’s delen. Dan kunnen werknemers met duurzaam vervoer naar hun werk en tijdens hun werk gebruik maken van deelauto’s. Is het college bereid om te onderzoeken hoe Papendorp een omvangrijke deelauto-hub kan worden, met als doel dat het woon-werk-autoverkeer afneemt? En ook blijkt er ruimte te zijn om meer thuis te werken, maar willen niet alle bedrijven dat. Gaat het college hier ook over in gesprek met de bedrijven? Graag een reactie.

Daarnaast zouden bedrijven bij het selecteren van nieuwe medewerkers strikter moeten kijken naar de mogelijkheden van die mensen om met alternatieve vervoerswijzen naar hun werk te gaan, zoals OV en fiets. Een deel van de bedrijven heeft actief beleid om OV en fiets aan te moedigen, maar een deel ook niet. Vindt het college dat tegenover een grotere P+R ook staat dat álle bedrijven hier ambitieus mee aan de slag moeten gaan, en is hij bereid om daarop aan te dringen? Dat betekent uiteraard ook dat wij als gemeente moeten borgen dat die mogelijkheden er in toenemende mate zijn, bijvoorbeeld met goede fietsverbindingen – die nu ook al gewenst worden. Wij sluiten ons voor die vragen aan bij de CU.

Rem op de groei
De groei van het bedrijventerrein leidt nu in ieder geval al tot grote problemen. Totdat de autobewegingen substantieel gedaald zijn, vinden wij het verstandig om verdere aanwas niet toe te staan. Stop dus, in ieder geval tot die tijd, met het binnenhalen van nieuwe bedrijven in dit gebied, want we blijven tegen dezelfde muren lopen. Is het college dat met de Partij voor de Dieren eens?

Dank u wel voorzitter.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Elektrische boten en veiligheid op het water

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Vrouwjuttenhof

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer