Actuele motie Teleur­stelling en onbegrip over Tracé­be­sluit verbreding A27


26 november 2020

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 26 november,

Constaterende dat:

 • De Minister van IenW op 17 november 2020 een nieuw tracébesluit voor de aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht getekend heeft;
 • Het tracébesluit pas op 2 december 2020 gepubliceerd wordt, en van 3 december 2020 tot en met 12 januari 2021 beroep bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State mogelijk is, maar enkel voor hen die eerder een zienswijze op het ontwerp-tracébesluit hebben ingediend.

Overwegende dat:

 • De weerstand in de gemeente Utrecht tegen de voorgenomen verbreding groot is, en de grote meerderheid van Utrecht gekozen heeft voor politieke partijen die fel tegenstander zijn van de voorgenomen verbreding;
 • Dankzij de Crisis- en Herstelwet decentrale bestuursorganen, zoals de gemeente en provincie geen beroep kunnen instellen tegen een dergelijk tracébesluit;
 • Het eerdere tracébesluit door de Raad van State vernietigd is na een geslaagd beroep van actieve inwoners en organisaties uit Utrecht en omstreken;
 • De commissie MER eerder dit jaar vraagtekens stelde bij de onderbouwing van de plannen.

Tevens overwegende dat:

 • De voorgenomen compensatie nooit op kan wegen tegen de vernietiging van de natuur bij Amelisweerd of de gevolgen voor de luchtkwaliteit voor onze inwoners;
 • Er geen reden is om aan te nemen dat de technische risico’s zijn opgelost of dat de stikstofproblematiek daadwerkelijk wordt opgelost, terwijl tegelijkertijd er grote vraagtekens zijn of de benodigde wegcapaciteit echt nodig is, nu mensen aan thuiswerken gewend zijn;
 • Er zoveel betere bestemmingen zijn voor een dergelijke grote investering in mobiliteit, zoals in de schaalsprong van het lokaal en regionaal openbaar vervoer en het fietsnetwerk;
 • Er alternatieven denkbaar zijn die voor meer doorstroming van de auto zorgen, zonder dat de bak verbreed hoeft te worden;
 • Het besluit vooruitloopt op behandeling van de vereiste stikstofwet in de Tweede Kamer, en zowel de Utrechtse gemeenteraad als een Kamermeerderheid (motie Moorlag) bij vrijkomende stikstofruimte voorrang geeft aan woningbouw;
 • Er reeds meerdere organisaties zich verzetten tegen de verbreding van de A27 en zij baat kunnen hebben bij ondersteuning, bijvoorbeeld door het delen van juridische en technische kennis.

Spreekt haar teleurstelling en onbegrip uit over het besluit van de Minister van IenW

Draagt het college op:

 • De teleurstelling van de gemeenteraad aan het Rijk over te brengen;
 • Duidelijk te maken dat Utrecht investeringen in duurzame vormen van mobiliteit, zoals een schaalsprong van het openbaar vervoer en een regionaal fietsnetwerk en oplossingen binnen de huidige bak van de A27 verkiest boven investeringen in de verbreding van de A27 op deze wijze;
 • Lokale en regionale organisaties die zich verzetten tegen de verbreding, via juridische procedures en andere acties, actief te benaderen om samen met hen op te trekken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Thijs Weistra, GroenLinks
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rachel Streefland, ChristenUnie
Susanne Schilderman, D66
Jeffrey Koppelaar, Student&Starter
Tim Schipper, SP
Bülent Isik, PvdA


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, SP, S&S, GL, CU, D66, PvdA

Tegen

PVV, CDA, SBU, Denk, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Neem dierenwelzijnsbeleid op in de Nota Inkoop

Lees verder

Amendement Bron- én nascheiding

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer