Amen­dement Neem dieren­wel­zijns­beleid op in de Nota Inkoop


5 november 2020

Amendement 134/2020

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 5 november 2020, ter bespreking van het raadsvoorstel Nota Inkoop en Contractmanagement 'Doelmatig en duurzaam bijdragen aan een gezond Utrecht' en collegevoorstel 'Beleidsregel drempelbedragen bij aanbesteden' d.d. 5 november 202, kenmerk 7348504.

Constaterende dat:

 • Dierenwelzijn nog wel stond opgenomen in de Nota Inkoop van 2015;
 • De voorgestelde nota echter geen ambities beschrijft op het gebied van dierenwelzijn, en dat het onderwerp er überhaupt niet in wordt vermeld;
 • De voorgestelde nota over diverse andere onderwerpen wel (gespecificeerd) beleid bevat;
 • De gemeente Utrecht zich heeft gecommitteerd aan de Global Goals, waarvan nummer 12
  ‘Verantwoorde consumptie en productie’ is.

  Overwegende dat:

  • De wethouder tijdens de commissievergadering aangaf dat dierenwelzijn (heel) belangrijk is voor het college;
  • Concrete ambities in de nota inkoop op het gebied van dierenwelzijn nodig zijn om ervoor te zorgen dat dit een stevigere rol krijgt bij alle toekomstige aanbestedingen en inkoop. Hierdoor zal het ook afgewogen moeten worden bij de aanbestedingen en inkoop binnen programma’s waar dierenwelzijn nog niet standaard in het denken en beleid zit.

  Besluit:

  • Beslispunt 1 van het raadsvoorstel Nota Inkoop en Contractmanagement 'Doelmatig en duurzaam bijdragen aan een gezond Utrecht' d.d. 5 november 2020, kenmerk 7348504 vast te stellen, met dien verstande dat:
   1. In de nota inkoop op pagina 12 punt 5.8 toe te voegen, met als kopje: ‘Dierenwelzijn’, en met de volgende tekst:
   “Bij alle inkoop en aanbestedingen kijkt de gemeente Utrecht niet sec naar de laagste prijs, maar zorgt ervoor dat producten en diensten voldoen aan dierenwelzijnscriteria, dat wil zeggen:
   - proefdiervrije producten;
   - geen levende schaaldieren;
   - geen bont;
   - bij producten die leer bevatten wordt voorrang gegeven aan niet-dierlijke alternatieven waar deze voorhanden zijn,
   - voorkeur voor biologisch en/of plantaardig voedsel in lijn met de Nota Dierenwelzijn en de uitgangspunten van de aanbesteding van het cateringcontract."

  Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


  Status

  Aangenomen

  Voor

  Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, GL, Denk, D66, PvdA

  Tegen

  PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), CDA, SBU, CU, VVD