Amen­dement Fris Alter­natief


21 december 2017

Amendement 93/2017

De raad,

Constaterende:

  • Dat het college twee varianten heeft laten uitwerken voor de Majellaknoop, te weten een eigen variant en een bewonersvariant 'fris alternatief';
  • Dat het college beide varianten voor de Majellaknoop heeft getoetst aan criteria die voortkomen uit de doelen van het gemeentelijke mobiliteitsplan, SRSRSB, waaruit blijkt dat beide varianten in principe mogelijk zijn en beide voor- en nadelen kennen;
  • Dat het college uiteindelijk voorstel om de gemeentelijke variant uit te voeren, omdat de lusten en lasten naar zijn mening evenredig verdeelt over de huishoudens, en dat bij het FRIS alternatief een reeel risico bestaat van overschrijding van de juridische norm voor geluid.

Overwegende:

  • Dat het 'fris alternatief sterker bijdraagt aan kortere wachttijden voor voetgangers en fietsers, de route minder aantrekkelijk maakt voor doorgaand verkeer, maar wel toegankelijk houdt voor bestemmingsverkeer, en daarmee bijdraagt aan de doelstellingen van SRSRSB;
  • Dat fris alternatief een betere verbinding tussen Oog in Al en de Vleutenseweg enerzijds en de Gele brug anderzijds realiseert;
  • Dat het "fris alternatief' gemiddeld over de hele groep van bewoners rond het Thomas a Kempis plantsoen en Thomas a Kempisweg leidt tot een lagere ziektelast dan de gemeentelijke variant en een grotere meerwaarde heeft voor alle huishoudens qua lucht en geluid;
  • Dat er nnaatregelen zijn om het risico op de overschrijding van de juridische norm voor geluid bij het 'fris alternatief te ondervangen, zoals herontwikkeling en dat Mitros en Portaal daar mogelijkheden voor zien;
  • Dat fris alternatief mogelijkheden biedt voor herontwikkeling van de sociale woningbouw Thomas a Kempisplantsoen, verbetering van de woonkwaliteit en het toevoegen van extra verblijfsgroen;
  • Dat het Iris alternatief kan rekenen op breed draagvlak onder bewoners en ondernemers in Utrecht West, waaronder de wijkraden West en Noordwest, de Fietsersbond en Ronduitweg.

Besluit,

  • Beslispunt 2 te vervangen door:

2 Variant 1 (Iris alternatief) vast te stellen als voorkeursvariant voor de Majellaknoop (de Thomas a Kempisweg vervalt voor gemotoriseerd verkeer, waardoor de mogelijkheid ontstaat om het Thomas a Kempisplantsoen beter te verbinden met de wijk Majella.

En gaat over tot de orde van de dag.

Thijs Weistra, GroenLinks
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Indra te Ronde, D66
Ruben Post, PvdA
Michel Eggermont, SP
Jolande Uringa, ChristenUnie
Sander van Waveren, CDA
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
André van Schie, VVD


Status

Aangenomen

Voor

Unaniem aangenomen

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Alternatieven voor voorrangspleinen in beeld

Lees verder

Motie Versterking Onafhankelijke Clientondersteuning

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer