Motie Budget in balans met taken­pakket


15 september 2022

Motie 251/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 15 september 2022, ter bespreking van Raadsvoorstel Subsidie licentie lokale omroep Utrecht,

Constaterende dat:

  1. De financiering voor de lokale omroepvoorziening in de lopende licentieperiode 725.000 per jaar bedroeg,
  2. Dit in de komende jaren wordt afgebouwd naar het wettelijke minimum van 320.000 + 150.000 aanvullende middelen uit het coalitieakkoord, in afwachting van mogelijke rijksfinanciering vanaf 2025,
  3. De Raad voor Cultuur en de Raad voor het Openbaar Bestuur (Adviesrapport Lokale media: niet te missen), de richtlijn van €2,- per inwoner aanraden,
  4. De commissie Daalmeijer ook adviseert om juist vast te houden aan (minimaal) de oude gemeentelijke bijdrage van 725.000/jaar,

Overwegende dat:

  1. De mogelijke aanvullende rijksfinanciering vanaf 2025 nog niet zeker is,
  2. Een stad als Utrecht een degelijke lokale omroep nodig heeft met onafhankelijke media die breed verslag doen van wat er speelt in de stad en die lokale programma’s maken voor onze inwoners,
  3. Om de kwaliteit van de lokale omroep te waarborgen, en om ervoor te zorgen dat er over lokaal beleid degelijke verslaglegging kan blijven bestaan, er een groter budget nodig is dan alleen het wettelijk normbedrag,
  4. Als de financiering nu op pijl gebracht wordt en er in 2025 toch geld van het Rijk komt, de begrote middelen een mooie meevaller zijn die herbestemd kunnen worden,

Draagt het college op:

  1. In toekomstige begrotingen de licentiekosten, inclusief de kosten voor professionele onderzoeksjournalistiek op pijl van de huidige licentie te houden,
  2. Hiervoor integraal dekking te vinden, en daarbij niet alleen programma cultuur te betrekken maar ook andere programma’s zoals bewoners & bestuur,

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

EenUtrecht, Bij1, Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), CDA, Denk

Tegen

Utrecht Solidair, S&S, GroenLinks, ChristenUnie, D66, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Motie Continuïteit lokale media waarborgen als nieuwe licentie later ingaat

Lees verder

Amendement Wensenlijst in balans met budget

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer