Motie Fris Alter­natief voor kwaliteit van wonen en groen


21 december 2017

Motie 286/2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 21 december 2017, ter bespreking van het IPvE/FO Westelijke Stadsboulevard.

Constaterende dat:

  • Fris Alternatief door de Gemeenteraad als voorkeursvariant is vastgesteld voor de Majellaknoop;
  • Het Fris Alternatief een grotere verslechtering op het gebied van geluidsbelasting en luchtkwaliteit voor de Thomas á Kempisplantsoen tot gevolg heeft dan Variant 2.

Overwegende dat

  • Fris Alternatief mogelijkheden biedt voor herontwikkeling van de sociale woningbouw in het Thomas á Kempisplantsoen, verbetering van de woonkwaliteit en het toevoegen van extra verblijfsgroen;
  • De mogelijkheden in dit Raadsvoorstel geen verdere detaillering kent, maar pas in later stadium in het kader van gebiedsontwikkeling wordt uitgewerkt;
  • Uitgangspunten van Fris Alternatief ook dienen mee te wegen bij toekomstige gebiedsontwikkeling.

Draagt het college op bij toekomstige woningbouwontwikkeling op het Thomas á Kempisplantsoen:

  • Minimaal hetzelfde aantal sociale huurwoningen te realiseren;
  • Woonkwaliteit (lucht/geluid) voor toekomstige woningen aanzienlijk te verbeteren, wat mogelijk betekent dat deze woningen in het plangebied anders worden gesitueerd;
  • Extra groen aan het gebied toe te voegen, waarmee wordt bedoeld 'verblijfsgroen', waarmee wordt bedoeld een prettjg verblijfsgebied voor huidige en toekomstige bewoners.

Jolande Uringa, ChristenUnie
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Michel Eggermont, SP
Thijs Weistra, GroenLinks
Ruben Post, PvdA
Sander van Waveren, CDA
Indra te Ronde, D66


Status

Aangenomen

Voor

Unaniem aangenomen

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Verbeter de leefbaarheid bij de Schepenbuurt

Lees verder

Motie Alternatieven voor voorrangspleinen in beeld

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer