Motie Stads­natuur maken we samen!


29 juni 2017

Motie 60/2017

De Gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 29 juni 2017, ter behandeling van de Voorjaarsnota 2017,

Constaterende dat:

 • Biodiversiteit en stadsnatuur een onderwerp is dat momenteel onder twee wethouders valt: Wonen (ivm de pilot diervriendelijk bouwen) en Groen.
 • De uitdaging voor biodiversiteit in de stad is am leefgebieden van dieren en planten te beschermen en met elkaar te verbinden, zodat je leefgebieden vergroot;
 • Dit een integrale aanpak vereist;
 • Het groen in de stad grotendeels (voor ongeveer tweederde) prive bezit is en slechts deels openbare ruimte;
 • In het kader van diervriendelijk bouwen projectontwikkelaars in de toekomst geen onderzoek nneer hoeven te doen naar het voorkomen van beschermde soorten, maar wel geacht worden te investeren in biodiversiteit;

Overwegende dat:

 • leefgebieden van mensen en leefgebieden voor dieren en planten kunnen samengaan, als je maar slim en plant.
 • Het daarvoor belangrijk is am een goed overzicht te hebben van wat de stad al hebt aan biodiversiteit;
 • Er (cf toezegging College bij de Commissiebehandeling van de VJN) in het kader van de hoofdgroenstructuur natuurwaardenkaarten gemaakt gaan warden per wijk,
 • dat daarop onder andere wordt aangegeven waar bijzondere en beschermde planten en dieren leven; en welke biotopenl er in een wijk aanwezig zijn;
 • Dit een bij uitstek een integrale aanpak vereist waarbij zowel gemeente, als bewoners, als projectontwikkelaars betrokken moeten zijn;
 • We stadsnatuur dus samen moeten maken;

Verzoekt het college:

 • bewoners en andere actoren zo veel mogelijk te betrekken bij het maken van natuurwaardekaarten;
 • brede bekendheid aan de natuurwaardekaarten te geven bij bewoners en ontwikkelaars en deze zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Brechtje Paardekooper, GroenLinks
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Matthijs Sienot, D66


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Gezonde veilige brede school in Rijnvliet

Lees verder

Motie Van deeltijd naar voltijd, maar niet altijd

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer