Motie Utrecht pioniert in onderzoek naar scope 3 emissies


7 december 2023

Motie 444/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 7-12-2023 ter bespreking van het Raadsvoorstel startnotitie Klimaatvisie.

Constaterende dat:

1. Indirecte emissies ofwel scope 3 emissies essentieel zijn voor het begrijpen en verminderen van de totale CO2-voetafdruk van Utrecht;

2. Het meten en beheren van Scope 3 emissies complex is en momenteel onvoldoende ontwikkeld.

3. Dit een belemmering kan vormen voor het bereiken van onze klimaatdoelen.

4. Een gedetailleerd en specifiek onderzoek naar deze emissies kan leiden tot innovatieve en effectieve strategieën voor emissiereductie.

Overwegende dat:

1. Het huidige onderzoek door CE Delft een eerste stap is, maar dat voor het behalen van onze ambitieuze klimaatdoelstellingen een meer diepgaand inzicht nodig is in deze emissies;

2. Er behoefte is aan meer specifieke richtlijnen en best practices voor gemeenten op het gebied van Scope 3 emissies;

3. Met burgemeester Dijksma als speciaal klimaatgezant van de VN, Utrecht zich nationaal en internationaal profileert als een klimaatstad;

4. Utrecht de kans heeft om als pionier op te treden op het gebied van klimaatbeleid en duurzaamheid door een vooruitstrevende aanpak te hanteren in het onderzoeken en aanpakken van scope 3 emissies.

Draagt het college op:

1. Om - al dan niet aanvullend op de reeds lopende onderzoeken - een onderzoek te starten naar de scope 3 emissies van bedrijven in Utrecht;

2. Hierbij in het bijzonder aandacht te besteden aan het in kaart brengen van:

• De grootste bronnen van uitstoot en de globale mogelijkheden voor reductie binnen de stad;

• De complexiteit en omvang van deze emissies en de uitdagingen in de meting en- rapportage van deze emissies;

3. Op basis van de resultaten van het onderzoek te kijken welke bedrijven in de gemeente Utrecht met relatief hoge scope 3 emissies bereid zijn om samen met de gemeente en andere instellingen, strategieën te ontwikkelen voor het meten, bijhouden en verminderen van deze emissies en daarmee dit onderzoek te gebruiken als een platform voor innovatie en samenwerking met lokale bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties;

4. De benodigde middelen hiervoor op te nemen in het raadsvoorstel voor de klimaatvisie.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ralph Peters, D66
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Annemarijn Oudejans, Student & Starter
Gert Dijkstra, EenUtrecht
Kirsten Alblas, ChristenUnie
Charlotte Passier, Volt


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Richtlijnen onderzoek zwemwater

Lees verder

Motie Laat commerciële detacherings- en uitzendbureaus geen slaatje slaan uit het lerarentekort

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer