Commis­sie­bij­drage Actieplan Geluid Utrecht


4 september 2014

De Partij voor de Dieren heeft het Ontwerp Actieplan Geluid geagendeerd, omdat de Partij voor de Dieren zeer veel waarde hecht aan een gezonde leefomgeving voor de inwoners van Utrecht. Geluid heeft, zoals ook in het Actieplan Geluid wordt uitgelegd, veel invloed op de gezondheid. Geluidsoverlast veroorzaakt stress en andere lichamelijke klachten. Daarom is het van groot belang dat de geluidsoverlast die door bewoners wordt ervaren zoveel mogelijk teruggedrongen wordt. De Partij voor de Dieren is zeer bezorgd over de toename van het autoverkeer en de daarmee gepaard gaande toename van het verkeerslawaai.

De doelstellingen die genoemd worden in het Actieplan Geluid zijn weinig concreet. Gemeenten zijn verplicht, dankzij de EU-richtlijn Omgevingslawaai (tevens opgenomen in de Wet Milieubeheer, hoofdstuk 11) om iedere vijf jaar, behalve geluidskaarten, óók een nieuw Actieplan Geluid op te stellen. Na vergelijking met de Actieplannen Geluid van bijvoorbeeld Rotterdam en Amsterdam, blijken de doelstellingen van de gemeente Utrecht bijzonder mager. Het lijkt dat de gemeente Utrecht het Actieplan Geluid ziet als een verplicht nummer. De Partij voor de Dieren was daarom zeer verheugd om te lezen, in de afgelopen week verstuurde commissiebrief, dat de wethouder de verplichting om een Actieplan Geluid op te stellen NIET ziet als onnodige regeldruk en de geluidsoverlast, en de daaraan gekoppelde gezondheidsrisico’s, serieus neemt.

Nu het hier duidelijk om een zeer belangrijk onderwerp gaat, had de Partij voor de Dieren graag concretere doelstellingen en een daaruit voortvloeiende duidelijke planning van maatregelen gezien. En dan staat er: wij maken werk met werk. Dus als er de komende vijf jaar niets op de planning staat, wordt er dus ook niets aan de geluidsoverlast gedaan? Mag dat zo gelezen worden? Terwijl er de komende jaren meer geluidsoverlast te verwachten is door de toename van het autoverkeer in en rondom de stad en op dit moment maar liefst 62% van het totale aantal woningen een geluidsbelasting heeft van 55 dB of meer als gevolg van het verkeerslawaai. En laten we de geplande verbreding van de A27 bij Amelisweerd niet vergeten. Kan de wethouder dit verduidelijken?

Ter vergelijk: in Rotterdam bevat het Actieplan Geluid een concrete lijst met acties, hoe de actie uitgevoerd gaat worden en door wie, wanneer, wat de actie aan geluidsvermindering op zal leveren en wat de opbrengst in de geluidsbeleving van bewoners is. Maakt de gemeente Utrecht zich er niet heel gemakkelijk vanaf? Ook opvallend is dat de gemeente Rotterdam ervoor gekozen heeft om in het Actieplan Geluid óók in te zetten op handhaving van geluidsgrenswaarden bij evenementen. Vraag aan de wethouder: Waarom beperkt de gemeente Utrecht zich tot verkeers- en industrielawaai? Veel bewoners van bijvoorbeeld Zuilen ondervinden overlast van de motorcross op Lage Weide.

Dan de Stille Gebieden. Het gaat hier blijkbaar alleen om stille gebieden in de stedelijke omgeving en een gebied als Amelisweerd is niet meegenomen in de plannen. Kan de wethouder hier een toelichting op geven? Welke waarde hebben stiltegebieden voor de gemeente en hoe wil de wethouder deze gebieden in de stad concreet beschermen en de geluidsbelasting onder de 40 dB houden? Er worden tegenwoordig veel festivals gehouden in parken en natuurgebieden. De geluidsoverlast is gigantisch. De Partij voor de Dieren vindt dat festivals niet thuishoren in parken en natuurgebieden, en dat de gemeente deze stiltegebieden inderdaad goed dient te beschermen. Het Actieplan voorziet daar absoluut niet in. Kan de wethouder hier een reactie op geven?

Verder blijkt ook uit de meetresultaten, zo staat in het Actieplan, dat het geluid afkomstig van industrie in Utrecht niet boven de plandrempel van 60 dB uitkomt en daarom vindt de gemeente Utrecht het nemen van extra maatregelen om geluidshinder van de industrie te beperken niet nodig. De Partij voor de Dieren vindt dit merkwaardig, nu de vaststelling van het bestemmingsplan Lage Weide veel bezwaren van omwonenden heeft opgeleverd die veel geluidsoverlast ondervinden van de industrie op Lage Weide. Ook ’s nachts, waardoor omwonenden gestoord worden in hun nachtrust. Uit metingen is gebleken dat een aantal woningen, bijvoorbeeld in de Schepenbuurt, aan meer industriegeluid wordt blootgesteld dan maximaal toelaatbaar is, zoals het MTG-besluit voorschrijft. Hierbij willen wij ook opmerken dat een onderbroken nachtrust niet alleen veroorzaakt wordt door de gemeten gemiddelde geluidswaarden, maar vooral door al dan niet kortdurende pieken in de geluidsoverlast gedurende de nacht. De Partij voor de Dieren wil daarom dat eveneens de geluidsoverlast van de industrie aangepakt wordt, zeker nu het inmiddels vastgestelde bestemmingsplan Lage Weide ruimte biedt voor zwaardere industrie en dus meer geluidsoverlast via ontheffingen. Kan de wethouder hier een reactie op geven?

Het Actieplan Geluid van de gemeente Utrecht is geen uitvoeringsprogramma; er wordt aangesloten bij andere bestaande programma’s waarin het aspect geluid wordt ingebracht. In de conclusie van het Actieplan wordt gesteld dat een simpele en goedkope oplossing niet voorhanden is en dat het aan financiële middelen ontbreekt om meer ambitie te hebben dan in het ontwerp beschreven staat. Kan de wethouder verduidelijken welke waarde de gestelde ambities uit het actieplan hebben? Eerlijk gezegd doen de doelstellingen denken aan de goede voornemens die iedereen maakt tijdens Oud & Nieuw, maar waarvan iedereen weet dat 95% van deze goede voornemens vier weken later alweer vergeten is. En daar hebben de bewoners van Utrecht helemaal niets aan.

De Partij voor de Dieren mist een serieuze terugkoppeling van de behaalde resultaten van het eerste Actieplan Geluid van vijf jaar geleden. Voordat er een nieuw Actieplan Geluid vastgesteld wordt, lijkt het ons zinvol om te bekijken in hoeverre de ambities van vijf jaar geleden gehaald zijn. Laten we nog even het Actieplan van Rotterdam erbij pakken, waarin op pagina 10 van het bijna 70 pagina’s tellende actieplan staat: Het Rotterdamse college heeft een target voor geluid vastgesteld, namelijk: eind 2013 hebben 15.000 Rotterdammers een geluidbelasting in de woning als gevolg van verkeerslawaai die minimaal 3 dB lager ligt dan in 2010. En Rotterdam gaat vervolgens de resultaten evalueren. In het Ontwerp Actieplan Geluid Utrecht worden geen concrete resultaten besproken, maar wordt er slechts gebruik gemaakt van vage omschrijvingen, zoals: ‘een forse afname’ van de geluidsoverlast rond het spoor (Okay, wat is fors?) en ‘Utrecht is op veel plaatsen weer een stukje rustiger geworden’ door stillere bussen (Okay, wat is een stukje rustiger?). Vraag aan de wethouder: wanneer kan de commissie de serieuze evaluatie van het Actieplan Geluid uit 2009 verwachten en kan de wethouder hier een toezegging over doen?

Tot slot hoort de Partij voor de Dieren graag óók van andere fracties wat hun aanvullingen zijn op het Ontwerp Actieplan Geluid. De Partij voor de Dieren wil in ieder geval inzetten op verdere vergroening van de stad, dat kan wat ons betreft niet snel genoeg gaan. Dit heeft onder andere een geluiddempend effect. Actieve bescherming van stiltegebieden, dus ook de parken en natuurgebieden binnen de gemeente Utrecht. Focus op voorzieningen voor OV en fiets. En uiteraard in het algemeen auto's weren uit de binnenstad en de A27 niet verbreden.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Bestemmingsplan Stationsgebied, Megabioscoop Jaarbeursplein

Lees verder

Raadsbijdrage Aankoop defensieterrein en vaststellen grondexploitatie Merwedekanaal deelgebied 4

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer