Commis­sie­bij­drage Stede­lijke Ontwik­keling Voor­jaarsnota 2018


20 juni 2018

Ik ga in op het meerjarenperspectief Stedelijke Ontwikkeling. De coalitie gaat voort met verdichten. Daar is de Partij voor de Dieren op zich ook wel voor, maar de druk op de openbare ruimte wordt hierdoor wel steeds groter. Wij zijn dus voor verdichten tot op zekere hoogte, een leefbare woonomgeving is belangrijker dan groeien groeien groeien. Dieren en mensen moeten plezierig kunnen wonen. In het coalitieakkoord wordt ingezet op meer groene en blauwe verbindingen. Kan de wethouder toelichten hoe deze in stand worden gehouden en ingepast gaan worden in alle bouwplannen? Welke waarborg hebben we dat dit niet onderaan de streep achteraf nog even geregeld wordt?

De Partij voor de Dieren heeft daar wel een idee voor. Bij veel gebiedsontwikkelingen wordt de impact op de biodiversiteit en ecologische omgeving pas in een laat stadium goed bekeken. Veel beter zou zijn wanneer direct vanaf het begin dat de mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling onderzocht worden, een stadsecoloog meekijkt, en alle kansen en risico’s meegewogen kunnen worden. Dat kan niet in algemeenheid, juist de expertise van een ecoloog is vereist. De Partij voor de Dieren wil dat een stadsecoloog aangesteld wordt die bij plannenmakerij voor nieuwe ontwikkelingen direct vanaf het allereerste begin betrokken wordt. Ik bedoel hier expliciet iemand met expertise op het gebied van ecologie, en niet openbare ruimte en groen in eht algemeen. De Partij voor de Dieren zou voorstellen dit te bekostigen vanuit het groeikader of de budgetten voor planontwikkeling. Graag een reactie van de wethouder.

Diervriendelijk bouwen
Bij de behandeling van de PGB 2018 zei wethouder Jansen in reactie op Motie 228 dat hij in april/mei met informatie zou komen over mogelijkheden om diervriendelijk bouwen mee te nemen in de toetsen op duurzaam bouwen. Het is nu juni en we hebben geen informatie ontvangen. De PvdD wil dat diervriendelijk bouwen standaard meegewogen wordt in tenders en prijsvragen en ook dat dit inhoudelijk beoordeeld wordt. Dus niet alleen een vinkje als je 1 bijenhotel ophangt, maar een kwalitatieve inhoudelijke beoordeling van de voorgenomen maatregelen. Graag een reactie.

Bouwvergunningen
Als mensen hun huis willen verbouwen hebben ze in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig. Er bestaat zoiets als duurzaam verbouwen, denk aan het gebruiken van grondstoffen die weinig impact op de aarde hebben. , zoals aluminium in plaats van zink, het hergebruiken van materialen en bij het afvoeren van bouwafval zorgen dat dit gerecycled kan worden.

Maar bij een omgevingsvergunning worden eisen gesteld voor veiligheid, zichtkwaliteit en overlast voor de omgeving, maar niet voor duurzaamheid. Door deze eisen wel te stellen en daarop te handhaven kan een enorme stap gemaakt worden op het gebied van duurzaam bouwen.

Is het college bereid om:
1. Actief informatie over duurzaam verbouwen en duurzaam bouwen te mailen aan iedereen die een omgevingsvergunning aanvraagt voor bouwen of verbouwen?
2. Te onderzoeken welke eisen in een omgevingsvergunning gesteld kunnen worden om mensen te bewegen zo duurzaam mogelijk te bouwen en te verbouwen?