Commis­sie­bij­drage Onderwijs Voor­jaarsnota 2018


20 juni 2018

Groene schoolpleinen

De Partij voor de Dieren vroeg het college een actieve houding aan te nemen in gesprekken met schoolbesturen over het vergroenen en verduurzamen van schoolpleinen. Uit de beantwoording van onze feitelijke vragen bij deze Voorjaarsnota blijkt echter dat het college het initiatief laat bij de schoolbesturen en pas nadat deze een concrete vraag stellen over energieopwekkende tegels of spelen in het groen, hen gaat wijzen op de mogelijkheden.

Dat vinden wij niet ambitieus genoeg:

Wil het college een actievere houding aannemen en schoolbesturen verzoeken meer aan de slag te gaan met duurzaamheid en groen én hen alsnog te wijzen op mooie mogelijkheden (zoals energieopwekkende tegels) en de diverse subsidiemogelijkheden?

Precies vorig jaar riep de raad het college middels een unaniem aangenomen motie op om in beeld te brengen hoe de ontwikkeling van groene schoolpleinen in onze gemeente verder kan worden gestimuleerd. Die informatie zou al eind 2017 aan de raad gestuurd worden, maar is nog steeds niet beschikbaar.

Kan de wethouder toezeggen om voor het slotdebat over deze voorjaarsnota aan de raad te laten weten welke wijziging er nodig is in de verordening onderwijshuisvesting, en ook wat er nodig is in de bekostigingsstructuur, om mogelijk te maken dat er daadwerkelijk een vergroening van Utrechtse schoolpleinen in gang gezet wordt.

Hierbij wil ik benadrukken dat dit wat ons betreft niet volledig uit het onderwijsprogramma hoeft te komen, vergroening van schoolpleinen is niet alleen goed voor de scholen zelf, maar ook voor klimaatadaptatie en dat rechtvaardigt dat financiering breder geregeld wordt.

Duurzame bedrijfsvoering

Hoewel de bedrijfsvoering van scholen in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen en niet van de gemeente is, kan de gemeente hen wel stimuleren en faciliteren om duurzame keuzes te maken. Veel meer dan reguliere bedrijven hebben scholen een voorbeeldfunctie, dat rechtvaardigt dat zij ook meer dan reguliere bedrijven gefaciliteerd worden om die functie te benutten. Bijvoorbeeld in het terugdringen van de hoeveelheid afval die ze produceren, het scheiden van afval, het materiaal voor knutselspullen, het energieverbruik, et cetera. Is het college bereid om scholen extra aandacht te geven als het gaat om stimuleren op het gebied van duurzaamheid?