Commis­sie­bij­drage Dieren­welzijn Voor­jaarsnota 2018


20 juni 2018

Wij maken ons zorgen over de prioriteit die dit college geeft aan dierenwelzijn. Dit college heeft diervriendelijker partijen dan het vorige, maar er is nog té weinig aandacht voor dieren. We lopen uw verkiezingsprogramma’s door:

GroenLinks:

1. “Alle relevante beleidsstukken krijgen vanaf 2018 een natuur- en milieuparagraaf. Het welzijn van dieren wordt daarin altijd meegenomen.” Gaat dit ook gebéuren? Zo ja, hoe? En wie bepaalt wat een relevant beleidsstuk is?
2. “We geven natuur- en milieueducatie, met aandacht voor het welzijn van dieren – aan kinderen én vol­wassenen – een extra impuls. Lopende subsidies worden vanaf 2018 voortgezet en uitgebreid.” Gaat dit ook gebéuren en zo ja, hoe en met hoeveel geld?”
3. “We stellen een strenger fokbeleid in op kinderboerderijen. Zo voorkomen we dat er te veel jonge dieren geboren worden die dan naar de slacht gaan.” Wat bedoelt GroenLinks met strenger? En is de wethouder bereid om een goed, maar streng gesprek hierover te voeren met Utrecht Natuurlijk en de dierenweides? Dierenweide Vleuten brengt dieren niet naar de slacht, zo kan het ook!
4. “Utrecht wordt een bontvrije stad. In samenspraak met dierenwelzijnsorganisaties en ondernemers stoppen we het gebruik en de verkoop van bontproducten en angorawol.” Graag een toezegging van het college dat dit gaat gebeuren en zo ja, wanneer. Is het college bereid dit ook te doen rond de verkoop van levende kreeften, krabben en vissen?
5. “We ontmoedigen de verkoop van dieren in dierenwinkels en tuincentra en stimuleren dat mensen dieren uit het asiel in huis nemen.” Graag een toezegging dat de inspanningen van wethouder Jansen worden voortgezet én geïntensiveerd.

D66 heeft geen concrete doelen voor dierenwelzijn, maar ziet graag een uitbreiding van het aantal dieren dat beter beschermd wordt bij nieuwbouw en verbouw en meer aandacht voor dieren in de Omgevingsvisie. Hoe en wanneer denkt het college dit te bewerkstelligen?

ChristenUnie: “In elke buurt komt een broodvergister zodat eten niet wordt weggegooid.” Deze kwestie loopt al een tijd en het aantal broodvergisters in Utrecht is niet toegenomen. Is het college bereid zich hard te maken voor broodvergisters in iedere wijk, te beginnen met de ‘probleemwijken’ op het gebied van voedseldump, zoals Lombok?

Dierenvoedselbank
Het irriteert de Partij voor de Dieren dat de Dierenvoedselbank niet serieus genomen lijkt te worden door het college. Zij zijn onderdeel van Alles onder 1 Dak en helpen minima met voedsel en dierenbenodigdheden. In haar antwoorden zegt het college tot drie keer toe dat “zij niet specifiek ingaat op EEN dierenvoedselbank”. Alsof de Dierenvoedselbank niet bestaat of dat deze niet serieus genomen hoeft te worden. Waarom neemt het college deze Voedselbank niet serieus en wanneer gaat zij dit wél doen? Kan het college toezeggen dat ook de Dierenvoedselbank wordt meegenomen in de inspanningen voor een permanente plek voor de voedselbanken?

Vogelopvang
De Vogelopvang was helaas tijdelijk dicht, omdat zij kampte met ondercapaciteit. De opvang van duizenden vogels valt of staat met één betaalde kracht. Dit vinden wij zeer kwetsbaar en daarom vragen we het college om structureel, te beginnen in 2018, budget beschikbaar te stellen voor een tweede betaalde kracht. Dit is zéker essentieel in de drukke zomermaanden. De Dierenbescherming heeft hier niet genoeg middelen voor en kan alleen incidenteel extra steun geven. Het college zegt ook te streven naar een dak voor maatschappelijke initiatieven. Ziet het college mogelijkheden om ook de Vogelopvang hierin te ondersteunen en hiermee haar continuïteit te waarborgen?

Minima
Het Coalitieakkoord heeft geen extra geld voor dierenwelzijn, terwijl iedere coalitiepartij zegt dierenwelzijn belangrijk te vinden. Vorig jaar werd onze motie voor korting op dierenartskosten via de U-Pas anoniem aangenomen, maar dit is afhankelijk van de bereidwilligheid van dierenartsen. Wij vinden dat de gemeente hier een grotere rol in moet spelen. In Amsterdam hebben ze 4 miljoen euro extra uitgetrokken voor dierenwelzijn, met focus op onder meer huisdieren van minima. Ze zijn daarmee heel concreet. In Utrecht wordt dat bedrag bij lange na niet gehaald. Wij willen de ADAM (Amsterdamse Dierenhulp Aan Minima) regeling, waar minima met een huisdier een gratis consult krijgen bij de dierenarts, medische behandelingen voor de helft vergoed worden én chippen en steriliseren gratis zijn. Is de wethouder bereid in gesprek te gaan met haar Amsterdamse ambtsgenoot om te kijken hoe hij dit aanpakt, zich te verdiepen in zo’n aanpak in Utrecht en een plan voor te leggen aan de raad?

Ruimtelijke Strategie Utrecht
In de Voorjaarsnota staat dat er meer geld beschikbaar is voor het ‘verbeteren van beleidsadvisering’ op het gebied van onder meer dierenwelzijn. In de antwoorden op onze vragen staat dat het gaat om ‘een structureel budget voor ambtelijke inzet’. Kan de wethouder uitleggen wat dit concreet betekent?

Hondenspeelweiden
De Partij voor de Dieren wil in iedere buurt een hondenspeelweide, rekening houdend met ecologie. We hebben vaak contact met mensen die jarenlang inspanningen moeten verrichten (in De Meern meer dan 5 jaar!) om zo’n weide voor elkaar te krijgen. Daar zakt de moed van in de schoenen. Kan het college toezeggen dat de behandeltermijn voor aanvragen wordt verkort naar maximaal 6 maanden, zodat honden de ruimte krijgen om veilig te spelen in Utrecht?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Onderwijs Voorjaarsnota 2018

Lees verder

Commissiebijdrage Veiligheid Voorjaarsnota 2018

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer