Commis­sie­bij­drage financien algemeen Voor­jaarsnota 2014


16 juni 2014

Mevrouw Hage van de PvdA begon al even over het duurzaamheidsfonds van de gemeente. De Partij voor de Dieren wil ook doorpakken, maar dan door de investeringen in duurzaamheid flink te intensiveren. Ik ga hierop door in mijn bijdrage voor de Voorjaarsnota. Kan de wethouder uitleg geven over het waarom van het niet-besteden van een groot deel van het duurzaamheidsfonds?

De nieuwe coalitie heeft haar mond vol van duurzaamheid. Dat klinkt mooi, maar de Partij voor de Dieren wil verder kijken. Wij willen dat duurzaamheid onderdeel wordt van ieder beleidsterrein. In 2014 wordt slechts 1,45% van het totale gemeentebudget besteed aan duurzaamheid. In de gemeentelijke duurzaamheidsindex scoort de gemeente Utrecht minimaal op hernieuwbare energie. De Partij voor de Dieren wil dat in het budget dat bijvoorbeeld gaat naar onderwijs, jeugd, welzijn, volksgezondheid en wonen duurzaamheid geïntegreerd wordt en een rol speelt bij elke cent die wordt uitgegeven. Neem de onroerendezaakbelasting. Deze kan bijvoorbeeld gedifferentieerd worden naar energieverbruik.

Een duurzame gemeente betekent ook dat de gemeente 100% duurzaam inkoopt en een beleid ontwikkelt waarin concrete doelstellingen worden geformuleerd ten aanzien van de inkoop van biologische producten en de transitie naar duurzame plantaardige en dierlijke eiwitten.

Milieu
Heb je het over duurzaamheid, dan heb je het ook over het milieu. De Partij voor de Dieren is verheugd dat op 1 januari 2015 de milieuzone voor personen- en bestelauto’s van kracht gaat. Hiermee zal de luchtkwaliteit in de stad verbeteren. Een veel grotere inzet van de gemeente is echter nodig om de EU-doelstellingen te halen én voorbij te streven. Afgelopen zaterdag stond weer in het AD dat Utrecht de Europese normen niet gaat halen.

Bodemsaneringen en verbetering van de waterkwaliteit staan op het programma voor het komende jaar. Echter, de Partij voor de Dieren verwacht veel meer inzet van de gemeente in het streven naar een beter milieu. Zo willen wij onder meer dat het ‘de vervuiler betaalt’ principe wordt toegepast, de gemeente zich inzet om een einde te maken aan het gratis verstrekken van draagtassen door winkels en dat er bij evenementen geen ballonnen meer worden opgelaten.

Openbare ruimte en groen
Dan over openbare ruimte en groen: de Partij voor de Dieren kan bij het lezen van de Voorjaarsnota niet anders concluderen dan dat het onderwerp groen voor spek en bonen meedoet. Er staat één stukje in over het opknappen van groen en ook daar is niet duidelijk welke doelen de gemeente zich stelt om Utrecht te vergroenen. Als een stad zich als een groene stad profileert, moet dit terug te zien zijn in de investeringen die gedaan worden, en in de aandacht ervoor in de Voorjaarsnota en het Coalitieakkoord. In het begrotingsschema is 0,09% van de totale gemeenteuitgaven gereserveerd voor het ontwikkelen van een aantrekkelijke, groene leefomgeving. Ter vergelijking: de exploitatie van parkeervoorzieningen voor auto’s maakt 1,7% deel uit van de totale uitgaven. Wij zien het liever andersom, en dan nog is het budget voor groen te laag.

Tot slot wil ik het hebben over dierenwelzijn: in de hele voorjaarsnota komt het woord ‘dieren’ niet voor. In het coalitieakkoord is welgeteld één regeltje gewijd aan dierenwelzijn. In het begrotingsschema is ook geen geld gereserveerd voor dieren. Ter vergelijking: de gemeente Amsterdam investeert per jaar 1,2 miljoen euro in het verbeteren van dierenwelzijn. Utrecht zou op zijn minst dit bedrag moeten evenaren.

De Partij voor de Dieren pleit voor een intensievere focus op en investeringen in het welzijn van onze medebewoners in de stad. De beloofde Dierenwelzijnsnota dient wat ons betreft zeer vooruitstrevend te zijn en zo snel en gedegen mogelijk geschreven en geïmplementeerd worden. Zorg voor dierenwelzijn moet in ieder geval geïntegreerd worden in het gemeentelijk beleid op het gebied van bouw, natuur, milieu, economie, onderwijs en zorg.

De gemeente heeft een belangrijke taak in het realiseren van een duurzame en solidaire samenleving waar mededogen het uitgangspunt vormt. De Partij voor de Dieren wil dat woorden nu worden omgezet in daden. Wij kijken naar lange termijnbelangen en willen een mooie en leefbare gemeente achterlaten voor generaties die na ons komen.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Commissiebrief betreffende kleinschalige P+R-voorzieningen

Lees verder

Commissiebijdrage Veiligheid Voorjaarsnota 2014

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer