Raads­bij­drage Plan Gemeen­te­lijke Water­taken


25 juni 2015

De Partij voor de Dieren is blij dat dit geactualiseerde waterplan er ligt en dat de nadruk is gelegd op veiligheid en milieu.

Wel vinden wij dat dit plan ambitieuzer kan en moet. Daarom hebben wij een paar voorstellen om dit plan te verbeteren. Wij hopen op een toezegging van de wethouder, en houden onze moties achter de hand.

Eerst over dieren. We hebben hier in het verleden al aandacht voor gevraagd en gaan daar vanmiddag nog even op door. De PvdD zou namelijk graag inzichtelijk willen hebben waar er in de stad Utrecht dieren grote hinder ondervinden van rioolputten. We weten dat er een paar plekken zijn waarbij er tijdens de paddentrek rekening wordt gehouden met de dieren, bijvoorbeeld in Lunetten. Maar om een totaalbeeld te krijgen moet er eerst een stadsbreed onderzoek worden uitgevoerd. RAVON, de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen, is hiervoor de beste partner. Zij hebben aangegeven dit te kunnen doen. Daarom vragen wij aan de wethouder de toezegging om een onderzoeksopdracht bij RAVON neer te leggen om de probleemlocaties in de gehele gemeente Utrecht te onderzoeken, en dit onderzoek af te ronden tijdens de nieuwe paddentrek die weer start in februari 2016. Wij hebben hierover een motie achter de hand.

Bij het riool wordt ook gesproken over het relatief schone hemelwater dat nu direct in het riool verdwijnt. We begrijpen dat overal 2 systemen aanleggen te veel tijd en geld kost, maar bij nieuwbouwprojecten is dit goed mogelijk. Het hemelwater kan apart worden opgevangen van het riool zodat dit energie, zuiver drinkwater en geld scheelt. Mensen kunnen hiermee dan hun ramen wassen, hun toilet doorspoelen en hun planten bewateren in de tuin of op het balkon. Daarom graag een toezegging van de wethouder om bij nieuwbouw, projectontwikkelaars te stimuleren maatregelen te treffen om regenwater op te vangen in plaats van het water weg te laten lopen zodat het uiteindelijk in het riool terecht komt. Wij hebben hierover een motie achter de hand.

Tijdens de commissie zijn we al ingegaan op het vergroenen van de stad om ons te weren tegen klimaatverandering en zo ook hemelwater beter te kunnen afvoeren. Dit kan onder meer door meer groene daken en het vergroenen van de stad op straatniveau. In de commissie gaf u aan dat er al een subsidiepot is voor groene daken, dat klopt, maar wij missen deze informatie in het rioolplan. Vorig jaar tijden de Voorjaarsnota werd onze motie 80 om de subsidie hiervoor beter bekend te maken onder inwoners van Utrecht al aangenomen. Hoe staat het met de uitvoering van de motie? Wij dienen nu tevens een amendement in om groene daken toe te voegen aan pagina 6 van het Rioolplan. Dit omdat we dit missen in het rioolplan, bij de uitwerking van motie Van de Goot in de sloot. Deze motie wordt in het rioolplan uitgewerkt, maar groene daken komen spontaan niet meer terug, ondanks dat alle andere maatregelen die in de motie staan, wel zijn verwerkt.

Dan nog kort ingaand op de mooie plaatjes op pagina 31 en het gebrek aan ambitie daar. Het college gaat zogezegd voor het middelste plaatje, ik laat het u even zien, waarbij we nog steeds afval in het water aantreffen, er 1 visje is en nauwelijks planten. De Partij voor de Dieren zou in dit rioolplan ook graag de ambitie willen zien voor een plan dat écht goed is voor de natuur. Waarom wil de wethouder niet streven naar een goede waterkwaliteit? Graag een reactie.