Commis­sie­bij­drage Duur­zaamheid incl. milieu, energie en circu­laire economie Program­ma­be­groting 2020


31 oktober 2019

Dank u wel voorzitter.

Bezuinigingen circulair en energietransitie
Om onze planeet en stad leefbaar te houden voor toekomstige generaties, zullen we in de komende jaren fors meer moeten gaan investeren in de enorme klimaattransitie. De Partij voor de Dieren begrijpt in dat licht niet dit college vanaf 2023 maar liefst 325 duizend euro wil bezuinigen op de energietransitie. Zij schrijft op pagina 459: ‘’In het kader van het Klimaatakkoord zijn, gelet op de groei van de wettelijke taken voor de gemeente, extra middelen voor de gemeente in het vooruitzicht gesteld waardoor we verwachten dat de voorgestelde bezuinigingen vanaf 2023 beperkte impact heeft op de te realiseren van ambities.’’

Met ‘beperkte impact’ wordt dus erkend dat de verwachting is dat er EEN negatieve impact zal zijn.

Daarnaast staat in de Trouw van afgelopen maandag een artikel over de klimaatttransitie met onze burgemeester in zijn rol van VNG-voorzitter en wethouder Van Hooijdonk als VNG-bestuurder. En daaruit rijst toch de vraag hoe zeker het vooruitzicht is dat een Rijksbijdrage de bezuiniging dekt. Onze vragen aan het college: welk bedrag is in het vooruitzicht gesteld en dekt die de voorgestelde bezuiniging? En erkent het college dat in de afgelopen jaren voor andere decentralisaties meestal geen dekkende Rijksbijdrage is geleverd voor de nieuwe verantwoordelijkheden, met alle problemen van dien?

Bovendien vraagt de urgentie van de klimaattransitie van ons dat we méér investeren en niet mínder. Elke euro is nodig. Dat wordt ook bevestigd in de eveneens door dit college voorgestelde bezuiniging vanaf 2020 op circulair bouwen en wonen á 34 duizend euro per jaar. Dus al komt het Rijk over de brug met extra geld, dan alsnog zien we dat er nu al tekorten zijn. Zijn de energie- en klimaattransitie wel kernpunten van dit college?

Nedereindse plas

Dan de Nedereindse plas. In de begroting staat op pagina 71 onder de Prestatiedoelstelling P2.2.1 Beheren van de ondergrond: “Voor de Nedereindse Plas gaan we het nazorgplan voor de gehele locatie actualiseren.”

Uit de raadsbrief die we enkele dagen na het verschijnen van de begroting hebben ontvangen, blijkt echter dat het college met nazorg eigenlijk bedoelt te zeggen dat het haar een zorg zal zijn, want ze wil de hele sanering stopzetten.

Het lijkt de Partij voor de Dieren een onverantwoorde keuze om de vervuiling hier maar gewoon in de bodem te laten zitten. Binnenkort spreken we daarover tijdens een raadsinformatiebijeenkomst en een commissie. Niets doen, zoals het college voorstelt, is uiteraard goedkoper dan het saneren van de omgeving. Wij voorzien dus dat een verantwoord saneringsplan kosten met zich mee gaat brengen. Het is verstandig daarvoor nu alvast een reservering te maken. Eerder is ook al eens een Rijksbijdrage verkregen voor het eerste deel van de saneringswerkzaamheden. Is het college bereid om, vooruitlopend op de technische bespreking in de raadsinformatiebijeenkomst en inhoudelijke bespreking in de commissie, alvast op zoek te gaan naar euro’s, fondsen, nationale ondersteuning, om een verantwoorde sanering te dekken?

Inkoop groen gas
Voorzitter. In 2017 wilden wij middels motie 114 de inkoop van stroom en gas voor gemeentelijk gebruik vergroenen. De motie werd overgenomen, en met de inkoop van groene stroom lijkt het nu goed te gaan; er loopt een aanbesteding. Maar bij gas kiest het college toch voor grijs, en compensatie achteraf. Het zou te duur zijn, die twee ton, terwijl in de motie de beschikbaarheid van groen gas de voorwaarde was voor de aanbesteding, niet het geld. Het frustreert ons dat wij dit onderwerp weer moeten aankaarten en zelf een dekking moeten gaan zoeken voor de andere keuze die het college in dezen zelf maakt. Daarom: kan de wethouder toch nog budget vrijmaken en in de aanbesteding –die nog moet gaan lopen– alsnog inzetten op groen gas zoals dat in de motie staat? Indien nee, kan de wethouder dan minimaal toezeggen bovenmatig genereus te zullen compenseren? Compenseren is goedkoper dan verantwoorde inkoop, maar het is natuurlijk wel eerst vies uitstoten en het vervolgens een beetje goed proberen te maken. Kan er dan bijvoorbeeld gecompenseerd worden voor 200% van de berekende CO2-uitsoot van gemeentelijk grijs gas? Graag een reactie.

Winkeldeuren sluiten
De Partij voor de Dieren pleit al langer voor het sluiten van winkeldeuren, omdat veel winkeliers nu stoken voor de straat. Vanavond liep ik door de stad en we zien dat de winkeldeuren ook in deze kou wagenwijd openstaan. Dat past niet bij de klimaatvriendelijke stad die we willen en zeggen te zijn. We hebben eerder al gepleit bij de wethouder om bij het Rijk aan te dringen op maatregelen die dit beter mogelijk maken, tot nu toe zonder succes. In Wageningen hebben ze daarnaast een sticker bedacht die winkeliers op hun ramen kunnen plakken. Ik heb 'm hier bij me en zal de tekst voorlezen: : “Natuurlijk zijn wij open. De deur is alleen dicht om energie te besparen.” Wij vragen het college of zij bereid is om deze sticker bij winkeliers aan te bieden en hen te verzoeken de deuren te sluiten. Zo kunnen winkels ook laten zien dat zij (meer) met duurzaamheid aan de slag willen. Graag een reactie.

PFAS
Voorzitter, tot slot. Na de PAS hebben we nu ook te maken met PFAS. PFAS zit in 80% van de Nederlandse bodems en op veel van deze plekken wordt de normen overschreden. Dit heeft grote gevolgen voor de bouw en mogelijk ook infra-projecten. Kan het college aangeven welke gevolgen dit heeft voor de verbredingen van de A27 en de Noordelijke Ringweg Utrecht? Oftewel: welke resultaten zijn naar voren gekomen uit bodemonderzoeken op deze locaties? En indien dit onderzoek nog is uitgevoerd, kan zij dan toezeggen dit op korte termijn te doen en zo snel mogelijk de resultaten van de bodemonderzoeken met de raad te delen? Want indien er in de bodem bij de A27 meer PFAS aanwezig is dan de norm toestaat, is dit een heel sterk argument tegen de verbreding. En indien dit het geval is bij de NRU - de verbreding die wij liever niet gerealiseerd zien, heeft dit mogelijk grote financiële risico’s voor de gemeente omdat het project geen doorgang kan vinden. Graag een reactie.

Dank u wel voorzitter.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Bereikbaarheid incl. emissieloos vervoer Programmabegroting 2020

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Plan van aanpak invoering Omgevingswet

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer