Commis­sie­bij­drage Initi­a­tief­voorstel verbod afsteken consu­men­ten­vuurwerk


12 november 2020

Dank u wel, voorzitter. Oudjaarsnacht is de onveiligste nacht van het jaar, en het politieke moment om daar een einde aan te maken is nu. Vuurwerk veroorzaakt dierenleed, milieuschade, schade aan de openbare ruimte en lichamelijk letsel, waarbij meestal juist omstanders het slachtoffer worden. Een verbod op het afsteken van vuurwerk past in een stad die een stad van “gezond stedelijk leven” wil zijn en is in het belang van onze eigen veiligheid en in het belang van dieren, natuur en milieu. Het kabinet kondigde deze week een verbod aan voor de komende jaarwisseling, inclusief compensatie voor ondernemers. GroenLinks zei daar net al iets over, en ook iets over de timing.

Het is vanavond ook gegaan over het onderscheid tussen het mogen gebruiken, het mogen bezitten en het mogen verkopen van vuurwerk. En voor de helderheid: dit initiatiefvoorstel gaat alleen over het mogen gebruiken van vuurwerk. De Partij voor de Dieren zou best willen dat het bezitten en verkopen ook verboden wordt, want is nog meer één lijn. Het college zegt zelf in haar reactie ook: “als verkoop blijft toegestaan dan bemoeilijkt dat handhaving. En: het is onduidelijk of lokale verkoop een halt toegeroepen kan worden.” Een verkoopverbod is nu niet aan gemeenten om in te stellen. Daarom vraag ik de toezegging aan de burgemeester : gemeenten kunnen nu nog geen lokaal verkoopverbod instellen. Kan de burgemeester zich inspannen om een verbod op verkoop van vuurwerk mogelijk te maken?

En waarom zijn onze fracties dan nu voor een lokaal verbod? Het college zegt in haar reactie ook dat ze een landelijk verbod consumentenvuurwerk ondersteunt. Daarbij verwijst zij ook naar de G4. Inmiddels zien we dat de gemeenteraden in Rotterdam en Amsterdam besloten hebben tot een totaalverbod. Allerlei steden zijn bezig het landelijke gebrek aan een vuurwerkverbod, op lokaal niveau te repareren. Daarmee geven zij een signaal af dat een vuurwerkverbod, liefst nationaal, gewenst is. Oók G4-gemeenten doen dat dus inmiddels. De PvdD zegt: “Laten wij daar als Utrecht bij aansluiten en zo de druk op de landelijke overheid om een nationaal verbod, verder opvoeren.” Afsluitend namens onze fractie dank aan ieder die dit initiatiefvoorstel meeschreef of anderszins mogelijk maakte.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Vrijgave krediet Kanaalstraat - Damstraat en collegevoorstel Vaststelling IPvE/FO

Lees verder

Commissiebijdrage Financiën Programmabegroting 2021

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer