Commis­sie­bij­drage Onder­wijs­huis­vesting


8 oktober 2020

Bijdrage Raadsvoorstel Wijziging van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Utrecht 2015 en vaststelling visie op onderwijshuisvesting

Dank aan het college voor de visie op onderwijshuisvesting die nu voorligt. Goed om deze visie nu als richtinggevend document te bespreken.

Wat betreft het voorstel onder beslispunt 1: mijn fractie heeft geen bezwaar tegen het aanpassen van de uiterlijke datum voor het indienen van een huisvestingsaanvraag van 31 januari naar 1 maart.

Over het algemeen kan de Partij voor de Dieren zich goed vinden in de strekking van de visie. Goed om hierin belangrijke thema’s als maatwerk, een gezonde schoolomgeving en duurzaamheid terug te zien. Goed dat groene buitenruimte expliciet in de visie is benoemd, en dat daarbij ook een relatie is gelegd tot gezondheid. Dat ondersteunt het voornemen om schoolpleinen te vergroenen nog eens.

In mijn bijdrage geef ik daarom graag nog een aantal punten mee die de Partij voor de Dieren, ook naar aanleiding van de schriftelijke behandeling van het adviesdocument eerder dit jaar, graag nog expliciet of meer uitgewerkt in de visie terug zouden willen lezen.

1. Gezond binnenklimaat in scholen

Het eerste punt gaat over het binnenklimaat in scholen. In de schriftelijke behandeling van het adviesdocument heeft mijn fractie gevraagd waarom in dat document niets over binnenklimaat was opgenomen. Het college gaf hiervoor als verklaring dat dit in de stuurgroep niet is geagendeerd, mogelijk omdat het binnenklimaat al bij veel schoolgebouwen is verbeterd.

Die uitleg is helder en logisch. Uit de aparte brief over binnenklimaat die gisteren naar de raad is gekomen blijkt ook dat het op een grote meerderheid van de scholen in Utrecht inmiddels goed geregeld is. Toch zou mijn fractie dit punt wel graag expliciet in de visie benoemd willen hebben. Een visie op onderwijshuisvesting zou immers een zo volledig mogelijk beeld moeten geven van de belangrijkste aspecten, en het binnenklimaat in schoolgebouwen is te belangrijk om hier niet in worden benoemd. Dit ook om op de visie terug te kunnen vallen in het geval van nieuwe inzichten op dit onderwerp. Kan de wethouder toezeggen dit punt op te nemen in de visie?

2. Dubbelgebruik van gebouwen

Het tweede punt gaat over mogelijkheden tot dubbelgebruik van schoolgebouwen. Het college geeft in de visie aan dubbelgebruik aan te moedigen, zolang het niet ten koste gaat van het onderwijs. In de schriftelijke behandeling van het adviesdocument gaf het college aan dat er een aantal, overigens begrijpelijke, praktische bezwaren en knelpunten zijn die dit moeilijk maken. Het gaat dan met name om bouwtechnische zaken.

Op welke wijze wil het college dubbelgebruik gaan aanmoedigen? Wordt daarbij specifiek ingezet op het verhelpen van de eerder aangegeven knelpunten? Graag een toelichting op dit punt.

3. Duurzaamheid

De Partij voor de Dieren vindt het goed dat er in de visie veel aandacht is voor duurzame, toekomstbestendige schoolgebouwen. In dit visiedocument missen wij wel concretere ambities. Het streven is mooi, maar er zijn op basis van deze visie weinig indicatoren om de uitvoering van deze visie te volgen of te toetsen. Wij zijn dan ook benieuwd op welke manier dit thema zijn weerslag vindt in de herziening van de verordening onderwijshuisvesting.

Verduurzamen bestaande gebouwen

In de visie lijkt het punt “duurzame materialen en duurzame energie” alleen betrekking te hebben op nieuwbouw en verbouw van schoolgebouwen. Mijn fractie mist bestaande gebouwen in deze visie. Met het verduurzamen van bestaande gebouwen valt voor het klimaat ook veel winst te behalen. Kan de wethouder toelichten of, en zo ja op welke manier, dit punt in de visie opgenomen kan worden?

Aardgasvrij maken

In de schriftelijke behandeling van het adviesdocument is aandacht besteed aan het aardgasvrij maken van maatschappelijk vastgoed. Mijn fractie heeft toen gevraagd naar de mogelijkheden om dit in 2030 te realiseren in plaats van 2040, omdat we dit graag zo snel mogelijk zouden regelen, maar ook omdat het scenario om dit voor 2030 voor elkaar te hebben niet duurder lijkt dan het scenario om het voor 2040 te regelen. Deze vraag is in de beantwoording van het college helaas blijven liggen.

In de beantwoording werd wel een suggestie van GroenLinks overgenomen om aan te sluiten bij de wijkaanpak. Het is mijn fractie nog niet helemaal duidelijk waarom, als de kosten voor een sneller scenario niet hoger zouden zijn, voor een langzamer scenario zou worden gekozen. Kan de wethouder toelichten hoe het kostenplaatje van aardgasvrij in 2040 met aansluiten bij de wijkaanpak zich verhoudt tot het scenario om in 2030 aardgasvrij te zijn?

Energiecoach

In de schriftelijke ronde gaf het college aan onze suggestie van een energiecoach een interessante manier te vinden om het energiegebruik van schoolgebouwen te optimaliseren, zonder grote nieuwe investeringen, maar hierbij een afweging te moeten maken met het oog op de gemeentelijke financiën. Kan de wethouder toezeggen de mogelijkheden voor het inzetten van een energiecoach te onderzoeken, zodat we vóór de behandeling van de verordening duidelijkheid hebben over de mogelijkheden?

Diervriendelijkheid

En, mijn laatste punt: in de visie missen wij de wens om diervriendelijk en natuurinclusief bouwen toe te passen bij nieuwbouw van schoolgebouwen. Een natuurinclusief en diervriendelijk gebouw en schoolplein zou ook nog eens leuke input kunnen zijn voor onderwijs over natuur en duurzaamheid, en natuurlijk een mooie voorbeeldfunctie hebben.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Initiatiefvoorstel Een eerlijke start voor ieder kind. Voorstellen voor een eerlijk en transparant toelatingsbeleid op basisscholen in Utrecht

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Verruiming algemene verklaring geen bedenkingen voor 3 zonne-energieprojectenm

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer