Commis­sie­bij­drage Cultuur, Onderwijs en Economie Program­ma­be­groting 2021


18 november 2020

Cultuur en onderwijs

Dank u wel, voorzitter. De Partij voor de Dieren sluit zich bij het zojuist genoemde punt aan over het tegengaan van achterstanden en meer ongelijkheid veroorzaakt hierdoor, met name als gevolg van het thuiszitten vanwege corona. We vinden de kerstvakantieschool een goed idee, maar zoals al genoemd, kinderen hebben inderdaad ook vakantie nodig, dus dit tegengaan dient ook via reguliere weg te gebeuren.

Dan ga ik naar cultuur, en dan specifiek cultuurparticipatie. We weten dat in de nieuwe cultuurnotaperiode, die ingaat op 1 januari aanstaande, zojuist al genoemd, veel wordt ingezet op inclusiviteit en diversiteit, dat vinden wij een goede zaak. Maar welke middelen ziet het college nog meer om de cultuurparticipatie door mensen met een niet-westerse achtergrond te bevorderen tot die 90%? Dat is een grote maar ook een belangrijke ambitie. We sluiten ons verder aan bij opmerking van SP over de Fair Practice Code: ook onze fractie maakt zich zorgen over de eerlijke verloning in de culturele sector.

Voorzitter, het is belangrijk om de kwaliteit te kunnen waarborgen van lokale onafhankelijke media, wij zien de voorgenomen bezuiniging niet zitten. Wij overwegen een motie.

Economie


Interessant punt van de CU en de PvdA voor de gedeeltelijke schuldenknop, daar sluit de Partij voor de Dieren graag bij aan, en fijn dat de ChristenUnie aandacht vraagt voor de voedselbank, extra belangrijk in deze tijd, en daar zou ik graag nog de dierenvoedselbank aan toevoegen.

In de begroting zien we dat er 200.000 euro wordt gereserveerd voor de Vuelta. We hebben hier een technische vraag over gesteld, en we kregen een onduidelijk antwoord. Gaat het of extra geld of niet? Kan de wethouder uitleggen:

1) of die twee ton komt uit het gereserveerde bedrag van 2,1 miljoen?

2) of die twee ton alleen wordt uitgegeven als de Vuelta naar Utrecht komt of dat het geld is om de start mogelijk binnen te slepen?

3) hoeveel geld er naar verwachting extra wordt uitgegeven als de Vuelta aan Utrecht gegund wordt?

4) hoeveel geld er over blijft van het gereserveerde bedrag van 2,1 miljoen als we nu gewoon een streep door de Vuelta trekken?

Voorzitter, dan het model van de donuteconomie, onze fractie heeft het er al een aantal jaar over. Bij ruimtelijke en economische ontwikkelingen is vaak de balans zoek tussen economische belangen en die van de natuur. En de donut schetst het simpel: zorg voor voldoende economie zodat iedereen bestaanszekerheid heeft, maar bouw ook een ecologisch plafond zodat we de grenzen van de aarde respecteren. Tijdens de raadsvergadering over het Ruimtelijk-Economisch Programma (REP) 17 september j.l. stemde een meerderheid van de raad ermee in om ruimtelijk en economisch beleid om te werken binnen de grenzen van de aarde. Is de wethouder het met de PvdD eens dat we dit terug zouden moeten zien in de Programmabegroting?) Zo nee, waarom niet?

Dan ga ik naar het thema stadspromotie, voorzitter. Onze fractie is hier geen voorstander van, maar als je het doet: doe het onderscheidend en duurzaam. In Gent wordt al sinds 2009 stadsbreed een vaste vegetarische weekdag in de horeca gestimuleerd. Dit zou de Partij voor de Dieren ook graag zien voor Utrecht. Onze fractie heeft het college al eens geïnformeerd over Veggiedonderdag, naar aanleiding van een werkbezoek van het college aan Gent – en toen is het ook besproken. Wat heeft het college sindsdien gedaan met het idee van Utrecht Veggie Horeca stad eens per week? Maak Utrecht onderscheidend als de stad van bijv. Veggiedonderdag, à la Gent. Wij horen hier graag een reflectie op van de wethouder.

Er wordt €300.000 aan het Evenementenfonds Utrecht toegevoegd, om het beschikbare budget op niveau te houden, en om evenementen die in 2020 zijn uitgesteld door corona, alsnog doorgang te laten vinden in 2021, zo lezen wij in de programmabegroting. De Partij voor de Dieren wil niet méér, maar dúúrzamere festivals en evenementen!

Een aantal vragen aan de wethouder: zit er ook een maximum aan dat aantal evenementen/festivals in 2021? En kan die 3 ton ingezet worden om evenementen/festivals te verduurzamen? Hoe staat het ervoor met het actieplan Coöperatieve Groene Inkoop, waarbij de gemeente de rol van aanjager voor gezamenlijk ingekocht duurzame materialen op zich heeft genomen? Hierbij verwijs ik naar motie 132/2018, die werd overgenomen door het college. Maar we bespeuren geen actie, voorzitter. Natuurlijk is het zeer goed mogelijk dat ook 2021 nog lang niet als vanouds zal zijn, dat realiseren wij ons ook. Maar onze fractie vindt het belangrijk dat evenementenlocaties, omwonenden en aanwezige flora en fauna hoe dan ook niet overvraagd gaan worden. We zouden daarom graag horen hoe het er intussen voorstaat met de locatieprofielen. Kan de wethouder hier tot slot nog een update over geven? Tot zover, dank u wel.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Financiën Programmabegroting 2021

Lees verder

Commissiebijdrage Openbare ruimte, Groen en Dierenwelzijn Programmabegroting 2021

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer