Commis­sie­bij­drage Volks­ge­zondheid Program­ma­be­groting 2019


17 oktober 2018

Voorzitter, ik ga het hebben over het dossier volksgezondheid. De duurzame ambities van dit college kunnen een mooie win-win situatie opleveren voor zowel de gezondheid van bewoners als het milieu en daar ga ik dan ook graag op in.

Recent onderzoek in opdracht van Milieudefensie[1] laat zien dat met de wettelijke normen voor luchtvervuiling (stikstofdioxide en fijnstof) een sterfterisico wordt geaccepteerd dat honderden tot tienduizenden malen hoger ligt dan bij andere milieuthema’s, zoals bij toxische stoffen. De Partij voor de Dieren is daarom blij dat dit college, in uitvoering van motie 78 uit 2015, streeft naar de strengere advieswaarden voor fijnstof van de WHO, maar een streefjaartal voor het bereiken van die waarden ontbreekt. Het RIVM constateert dat met lokale maatregelen - in combinatie met (inter)nationaal beleid - de WHO advieswaarden voor fijnstof in onze gemeente gehaald moeten kunnen worden in 2030. Kan de wethouder in het kader van de volksgezondheid toezeggen uiterlijk 2030 als streefjaar te nemen voor het behalen van de WHO normen voor fijnstof, en een concreet tijdspad op te stellen om dat doel te behalen?

Eén suggestie voor laaghangend fruit wat betreft het verbeteren van de luchtkwaliteit is het ernstig inperken van houtrook. Het Longfonds constateerde tijdens de RIB op 22 februari jongstleden dat ongeveer 20% van de mensen in Utrecht in de winter regelmatig benauwd wordt door houtrook. Kan de wethouder toezeggen de adviezen van het Longfonds tijdens deze RIB op te volgen, en met een actieplan houtrook te komen? En kan het college hier een datum aan koppelen? Denk aan een stookalarm en stookverbod bij bepaalde weersomstandigheden, de aanpak bij ernstige overlastsituaties (inclusief een stookverbod).

Voorzitter, door het college wordt ook erkend dat geluidsoverlast gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid en dat is in overeenstemming met nieuw onderzoek van de WHO. Effectindicator E2.1.1 uit het programma duurzaamheid stelt dat het aantal inwoners dat geluidsoverlast ervaart maximaal 22% mag zijn. De WHO heeft echter nieuwe internationale richtlijnen opgesteld voor gezonde omgevingsgeluidsniveaus[2]. Is de wethouder bereid deze internationale richtlijnen toe te passen als effectindicator, naast de uitkomsten van een inwonersenquête?

Voorzitter, tenslotte zijn we blij in de PGB te lezen dat het college erkent dat een gezonde leefomgeving een groene leefomgeving is. Vooral voor opgroeiende kinderen is dat van groot belang: kinderen blijken veel vaker en langer buiten te spelen als er groene en natuurlijke speelplaatsen in de buurt zijn. Bewegen in de natuur blijkt bovendien preventief te werken tegen bijvoorbeeld depressies en overgewicht.

Ik wil de wethouder daarom vragen om een reactie op ons voorstel om van alle nieuw aan te leggen speeltuinen, natuurspeeltuinen te maken. Wij menen dat met een kleine investering voor het onderhoud daarvan, grote verbeteringen gemaakt kunnen worden voor de gezondheid van kinderen. Voorzitter, dank u wel.

[1] https://milieudefensie.nl/actueel/welke-gezondheidsrisicos-door-luchtvervuiling-accepteren-we

[2] http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/environmental-noise-guidelines-for-the-european-region-2018

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Sport (Vuelta) Programmabegroting 2019

Lees verder

Commissiebijdrage Economie Onderwijs Programmabegroting 2019

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer