Commis­sie­bij­drage Economie Onderwijs Program­ma­be­groting 2019


17 oktober 2018

Voorzitter, de Partij voor de Dieren gaat het vanmiddag hebben over economie en onderwijs. En we beginnen met economie.

Het hoofdstuk economie is werkelijk doordrenkt van het groeidenken. Alles wordt uit de kast getrokken ten behoeve van méér. Zo wil Utrecht zelfs de beste vestigingsstad zijn voor bedrijven in heel Nederland.

Deze manier van economisch denken is verouderd, en brengt mens, dier en aarde in de problemen. Dat zeg ik niet, maar wel de Engelse econome Kate Raworth. Met de Donuteconomie introduceerde zij een nieuw economisch model dat furore aan het maken is. De essentie van de donut: een sociaal fundament van welzijn waar niemand onder mag zakken en een ecologisch plafond dat wordt gevormd door de maximale druk op de planeet. Raworth biedt een alternatief aan voor de groeieconomie, en dat alternatief is veilig en rechtvaardig voor iedereen. Graag bied ik zodadelijk een exemplaar van haar boek aan de wethouder aan, waarbij onze vraag is: is hij bereid het boek te lezen, en vervolgens te laten weten in hoeverre hij deze belangrijke lessen door kan voeren in het Utrechtse economische beleid?

Maar eerst over festivals twee vragen:

1. Met GroenLinks stelden we vragen over de fijnstofuitstoot van dieselaggregaten. Deze worden gebruikt door het merendeel van de vergunde evenementen, terwijl er op veel evenemententerreinen stroompunten zijn aangelegd. Vraag aan de wethouder: kan hij toezeggen dat het gebruik van die stroompunten verplicht wordt gesteld en dat het gebruik van aggregaten in de ban gaat op terreinen met stroompunten, en: kan dit sneller dan de termijn van vier jaar waarbinnen evenementen in de openbare ruimte duurzaam georganiseerd moeten worden?

2. Veel inwoners van Utrecht ergeren zich aan de harde geluidsnormen. Amsterdam heeft de geluidsnormen al met 10 dB verlaagd. Vraag aan de wethouder: kan hij toezeggen ook in Utrecht de geluidsnormen te verlagen, en kan hij toezeggen dat die geluidsnormen verwerkt worden in de locatieprofielen, en wel zodanig dat de maxima gedifferentieerd worden op basis van het karakter van een locatie? Dus: op een stenig bedrijventerrein kan het geluid wat harder, en in een park wat minder? En kan hij gaan differentiëren op basis van het karakter van een evenement: bij een muziekevenement is het logisch dat meer geluid toegestaan wordt dan bij een markt of sportevenement.

We gaan verder met onderwijs

De Partij voor de Dieren wil meer groene schoolpleinen in Utrecht. Al meer dan een jaar geleden nam de raad unaniem een motie aan om in beeld te brengen hoe de ontwikkeling van groene pleinen kan worden gestimuleerd. We wachten nog steeds op de reactie van het college. Het college moet wat ons betreft nú een actievere houding gaan aannemen en schoolbesturen verzoeken meer aan de slag te gaan met duurzaamheid en groen. Bij aanleg en onderhoud van schoolpleinen moet altijd de groenste optie gekozen worden, vinden wij.

Ik herhaal daarom onze vraag of en welke wijziging er nodig is in de verordening onderwijshuisvesting, en ook wat er nodig is in de bekostigingsstructuur, om mogelijk te maken dat er daadwerkelijk een vergroening van Utrechtse schoolpleinen in gang gezet wordt. Graag ook een termijn wanneer het college in actie denkt te komen.

Duurzame bedrijfsvoering & afvalvrije scholen

Scholen voeren een eigen bedrijfsvoering, maar hebben wel een voorbeeldfunctie. Het duurzaam inkopen van bijvoorbeeld knutselmaterialen, voedsel en energie en het bespreken hiervan draagt bij aan bewustwording van kinderen en hun familieleden. Eén voorbeeld lichten we graag uit: afvalvrije scholen.

De gemeente Nieuwegein laat zien dat het binnen de context van de Wet Markt & Overheid mogelijk is om als gemeente de verwerking van gescheiden afval voor rekening te nemen. In de beantwoording van onze mondelinge vragen van 30 augustus gaf de wethouder aan de keuze voor het scheiden van afval niet op te willen leggen aan scholen, ook gelet op de Wet Markt & Overheid. Maar de Partij voor de Dieren vindt dat als Nieuwegein dit goed kan regelen –we hebben contact gezocht met de gemeente-, Utrecht dat ook kan doen. Is de wethouder bereid om een plan van aanpak op te stellen om tot een aantal afvalvrije scholen in Utrecht te komen en hiervoor actief scholen te werven die willen deelnemen? Zo ja, graag een termijn.

En dan bied ik nu graag het boek aan wethouder Verschuure aan.