Commis­sie­bij­drage Raads­brief Bouw­en­velop en vellen van bomen aan de Ivoor­dreef/Schrif­te­lijke Vragen 2021-197 Ivoor­dreef


4 november 2021

Toen de raad tijdens het afgelopen zomerreces de raadsbrief en bouwenvelop ontving was ik om twee redenen verbaasd.

Waarom op dit moment? Het is een ingrijpend plan, waarbij ook nog eens onomkeerbare stappen worden gezet voordat de raad überhaupt zich over het bestemmingsplan uitspreekt.

Want een bouwenvelop is een collegebesluit en de raad zou als we niet zelf aan de bel getrokken hadden, pas bij het bestemmingsplan in het voorjaar aan zet zijn. Wij voelen ons daardoor zwaar gepasseerd. Het plan wordt gepresenteerd alsof het alleen maar mooi en groen en duurzaam en kindvriendelijk en betaalbaar is. Maar ondertussen wordt verzwegen dat de hoofdgroenstructuur wordt volgebouwd.

Ten eerste dat proces:

De Partij voor de Dieren is van mening dat de kaderstellende en besluitvormende taak van de raad wordt gepasseerd als het college besluit de bestaande flat te slopen en de bomen te kappen, vóórdat de gemeenteraad een beslissing neemt over het bestemmingsplan.

En nogmaals, bestemmingsplan is dus een raadsbesluit en verdergaand dan een raadsbrief over bouwenvelop.

Kan de wethouder daarom toezeggen de vergunningen voor sloop en voor bomenkap op te schorten tot het moment dat het bestemmingsplan is vastgesteld en we zeker weten dat er niet voor niets gekapt wordt?

Als opschorten juridisch niet kan, dan graag de toezegging om aan de velvergunning de voorwaarde te verbinden dat deze vergunning pas gebruikt mag worden als bestemmingsplan onherroepelijk is.

En is het college het ermee eens dat door enkel de raad te informeren over de bouwenvelop, ze hiermee ons de mogelijkheid ontneemt om bijvoorbeeld bebouwing en bomenkap te beperken, of met alternatieve ideeën te komen. De raad heeft bij de behandeling van het plan immers niet meer de gelegenheid nog iets te veranderen aan sloop of kap als het al lang en breed heeft plaatsgevonden.

Het afleggen van een zorgvuldige route volgens de afgesproken volgorde – waarbij de raad wél in positie blijft - leidt volgens het college tot ongewenste vertraging van de bouwplannen. Ik vraag de wethouder: hoe is het college zo overtuigd dat de raad dit het beste plan zal vinden en er in dit geval van de planprocedures mag worden afgeweken?

De Partij voor de Dieren vindt het versnellen hier niet wenselijk, want wij denken dat dit plan beter op een andere manier kan worden uitgevoerd: namelijk een inrichting zonder bomenkap en zonder doorbreking van de groenstructuur, maar met nieuwbouw op dezelfde footprint waar nu ook de flats staan.

Sloopvergunning

Het college heeft al een sloopvergunning verleend, deze werd op 14 september gepubliceerd. Had het college dat niet kunnen afwachten (want dan hadden ook hieraan voorwaarden verbonden kunnen worden)? De sloopwerkzaamheden zijn al gestart, misschien niet onomkeerbaar, maar wel vergaand. Hoe duidt de wethouder dit?

Bomenkap

Die sloopvergunning is dus verleend, een velvergunning gelukkig nog niet, die is nog in behandeling.

Om te beginnen even over de update van afgelopen dinsdag. Eerlijk gezegd: het duizelt zelfs de Partij voor de Dieren met al die getallen. Maar het komt erop neer: in het concept bouwplan zouden minder bomen gekapt worden en ook minder teruggeplant. In de update wordt meer gekapt maar ook meer teruggeplant. En dan is er nog de aangevraagde velvergunning en daar staan wéér andere getallen in.

Maar eigenlijk komt het er nog steeds op neer: er worden ontzettend veel grote oude bomen gekapt voor het bouwen van dure woningen. En of dat nu 107 zoals in het concept, 126 zoals in de update, of 117 zoals in de omgevingsvergunning zijn. Voor de Partij voor de Dieren blijft het veel te veel.

Maar los van wat je hiervan vindt, de Partij voor de Dieren vindt dat het college zich gewoon aan de motie kappen-met-kappen moet houden. En dat betekent dat bomen niet worden gekapt voordat de raad beslist over het bestemmingsplan.

Als het college toch al moet besluiten over een velvergunning, kan de wethouder dan toezeggen om – als deze niet gewoon geweigerd kan worden omdat die bomen een functie in de hoofdgroenstructuur hebben, aan een eventuele vergunning de voorwaarde te verbinden dat deze pas gebruikt kan worden op het moment dat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, en alle andere benodigde vergunningen en ontheffingen om het plan te kunnen realiseren verleend zijn.

Waarom is dat nu zo belangrijk hier? De bouwlocatie is weliswaar vastgelegd in de Ruimtelijke Visie Overvecht (2005), maar daarna is door de raad ook het Groenstructuurplan vastgesteld (2018), waarin de beoogde bouwlocatie is aangewezen als onderdeel van de hoofdgroenstructuur;

Langs de Einsteindreef loopt terecht een brede groenstrook. Die strook wordt gevormd door grote serieuze bomen. Dat geeft bijvoorbeeld vleermuizen en vogels schuilplaatsen en oriëntatie. Maar die groenstrook is ook belangrijk als buffer om geluid en fijnstof van de Einsteindreef op te vangen.

Gezien het belang van de hoofdgroenstructuur, is het een slecht idee om hierin 126 van de 180 bomen te gaan kappen. Woorden als “er wordt een passende groenstructuur gerealiseerd” kloppen gewoonweg niet!

Een groot deel van de bomen kan niet eens in het gebied zelf gecompenseerd worden. Maar los daarvan: compensatie is lang niet zo waardevol als het respecteren van tientallen jaren oude bomen.

Het voorstel van de Partij voor de Dieren is daarom om de nieuwbouw enkel op de plek van de huidige bebouwing te bestemmen. Daarmee kan vernietiging van de bestaande stedelijke groenstructuur voorkomen worden. Maar dat kan dus alleen als er nu nog geen kapvergunning wordt verleend zodat deze optie daadwerkelijk nog bespreekbaar is als het bestemmingsplan voorligt.

Maar, dan toch nog even over die compensatie, voor het geval het college nu toch de bouwenvelop gaat vastleggen. Die vindt deels plaats door het toevoegen van groene daken, gevels, binnentuinen en nestgelegenheid. De Partij voor de Dieren heeft twijfels over de kwantificeerbaarheid daarvan. Maar daarnaast, en daarop wil ik graag een reactie van de wethouder: wie wordt er straks verantwoordelijk voor het beheren en in stand houden van al deze daken, gevels en tuinen? Hoe waarborgen we dat het kwalitatief groen blijft?

Bouwplannen

Dan de bouwplannen zelf.

Het klinkt dus allemaal mooier dan het is, met een kindvriendelijk plein en gerecyclede bouwmaterialen en meer woningen. Maar ondertussen wordt de raad gepasseerd en de groenstructuur vernietigd.

Als dit plan wat er voorligt ergens op een industrieterrein of parkeerplein zou komen, dan zou deze energieneutrale diervriendelijke woningmix waarschijnlijk direct op onze instemming kunnen rekenen. Maar op de nu beoogde plek wordt er zoveel belangrijk groen voor op geofferd dan die afweging helemaal anders uitslaat.

Ik sluit daarom af met de oproep aan de wethouder om het bouwrijp maken stil te leggen, een bestemmingsplan te maken waarin de hoofdgroenstructuur intact blijft, en dat plan zo snel mogelijk aan de raad voor te leggen.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Initiatiefvoorstel Utrechtse Wooncoöperaties - De Koning (GroenLinks) en Wijmenga (ChristenUnie)

Lees verder

Raadsbijdrage Slotdebat Programmabegroting 2022

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer