Raads­bij­drage Slotdebat Program­ma­be­groting 2022


11 november 2021

Afgelopen zaterdag was een mooie dag. Ruim 40.000 mensen trokken door de straten van Amsterdam voor een doortastend en eerlijk klimaatbeleid. Uit deze raad waren meerdere leden aanwezig, onder wie ik zelf. En doel is natuurlijk dat de politiek kopstukken verzamelt op de klimaattop in Glasgow om in actie te komen en harde afspraken te maken om onder de 1,5 graad opwarming te komen.

Net terug vanuit Glasgow, voorzitter, bent u zelf. We waarderen het dat u in elk geval héén de trein hebt genomen om uit te dragen dat Utrecht zichzelf als een koploper op het gebied van klimaat beschouwt. Terug vloog u wel, dus mijn fractie vindt dat zo'n reis en de uitstoot daarvan wel op moeten wegen tegen het resultaat dat u mee terugneemt. Heel graag vernemen we dus welke goede ideeën u daar heeft opgestoken om klimaatverandering nog actiever tegen te gaan. Dat die ideeën broodnodig zijn, is duidelijk. Het is úw college dat de ambitie om klimaatneutraal te worden heeft afgeschaft.

En in alle media-aandacht rond uw bezoek wees u naar het Rijk om met meer geld over te brug te komen. Logisch, maar het is natuurlijk óók nodig om zelf extra geld vrij te maken tegen klimaatverandering. Want, we hebben dit inmiddels vaker gezegd, dat het programma duurzaamheid niet groeit terwijl de klimaatcrisis zichtbaarder en nijpender wordt, is natuurlijk een gemiste kans, en past niet bij het beeld van Utrecht als klimaatkoploper.

Klimaatbeleid
Extra miljoenen voor klimaatbeleid kunnen we op korte termijn zelf al vrijmaken. Via de BUIG-gelden en de meicirculaire komt 18,2 miljoen vrij. Het college wil bij de Voorjaarnota afwegen of en hoe deze bedragen te besteden zijn, en samen met de Partij van de Arbeid willen wij nu al bestemmingen geven aan deze miljoenen. Daarom de motie Extra gelden naar wens van de raad, met als dictum:

De raad bij het integrale afwegingsmoment bij de Voorjaarsnota 2022 voorstellen te doen om (een deel van) de vrijgekomen BUIG-gelden en het bedrag in de meicirculaire, in totaal 18,2 miljoen euro, te besteden aan de programma’s Duurzaamheid en Werk & Inkomen.

Leges
Op ons verzoek heeft het college een uitgebreid onderzoek gedaan naar mogelijkheden en kansen met betrekking tot het invoeren van duurzame leges. Duurzame leges zijn al een groot succes bij het afgeven van omgevingsvergunningen, er zijn kansen bij standplaatsen en evenementen, maar het college gaat hier niet mee aan de slag. Wij en GroenLinks dienen daarom de motie Aan de slag met duurzame leges in, met als dictum:

 • Te gaan werken met duurzame leges voor standplaatsen en evenementen per uiterlijk 1 januari 2023;
 • Hiertoe een voorstel aan de raad voor te leggen.

Dank aan het college dat tarieven voor vervuilende binnenvaartboten aangepakt gaan worden. We kijken uit naar het voorstel hiertoe bij de Voorjaarsnota 2022. Het is wel een gemiste kans dat de leges voor evenementen en festival, en voor horeca niet kostendekkend zijn. Op deze wijze subsidieert de gemeente Utrecht op weinig transparante wijze vrij commerciële sectoren. Daarom het amendement Kostendekkende horecaleges, met als dictum:

 • De leges voor horeca kostendekkend te maken door beslispunt 1d aan het raadsvoorstel Verordening leges 2022 d.d. 11 november 2021, kenmerk 9257654 toe te voegen:

“In Programma V Openbare orde en veiligheid, Artikel 5 t/m 12 de tarieven zodanig te verhogen dat ze uitkomen op 100% en daarmee kostendekkend worden.”

 • De 3 ton die hiermee overblijft in de algemene middelen ten goede te laten komen aan de afdeling VTH voor scholing en capaciteit op het gebied van toezicht en handhaving.

En ook het amendement Kostendekkende evenementenleges, met als dictum:

Besluit:

 • De leges voor buitenevenementen meer kostendekkend te maken door beslispunt 1d aan het raadsvoorstel Verordening leges 2022 d.d. 11 november 2021, kenmerk 9257654, toe te voegen:

“De tarieven in artikel 8 van Programma IV beheer openbare ruimte op pagina 22/23 van de Verordening leges 2022 als volgt aan te passen:

- artikel 8.1 b (middelgroot evenement) verdubbelen

- artikel 8.1 c (groot evenement) verdubbelen

- artikel 8.1 d (zeer grootschalig evenement) verdubbelen

- artikel 8.2. (geluidsmeting bij een evenement) verdubbelen

-N.B.: artikel 8.1. a (kleinschalig evenement): tarief zoals in de verordening handhaven.”

De meeropbrengst van € 500.000,- te besteden aan:

a) een subsidieregeling voor duurzame evenementen en festivals. (225.000,-)
b) versterken van de afdeling VTH om toezicht en handhaving op de impact van evenementen op hun directe omgeving te intensiveren (225.000,-)

c) de Utrechtse Vogelopvang (50.000,-)

Festivalisering
Een slotdebat zonder een motie van ons met betrekking tot festivalisering is geen slotdebat. Het is ons een doorn in het oog dat het vorige college in 2017 toezegde met beleid te komen om parken beter te beschermen tegen festivals en evenementen, en dat dit college elke reden aangrijpt om beleid ten aanzien van festivals en evenementen voor zich uit te schuiven. Wij zeggen: ga met de locatieprofielen terug naar de oorsprong. En daarom de motie Terug naar de oorsprong van locatieprofielen, die vooral een versimpeling en versnelling beoogt. Het dictum luidt:

 • In het beleid tot festivals en evenementen terug naar de oorsprong te gaan en een parkenvisie te ontwikkelen waarin per park duidelijk gemaakt wordt of en hoe evenementen plaats kunnen vinden, en in elk geval in te gaan op:
 1. Hoeveel en wat voor type evenementen het park aan kan (bezoekersaantallen en geluidsnormen)
 2. Welke specifieke maatregelen in dat park nodig zijn om schade aan het park en overlast voor omwonenden te voorkomen
 3. Met welke ecologische hersteltijd en omstandigheden rekening gehouden moet worden;
 • Deze uiterlijk voor 1 mei 2022 in gebruik te nemen;
 • De raad hierover ook voor 1 mei 2022 te informeren en op dat moment ook een procesvoorstel voor het eventueel uitbreiden van locatieprofielen te delen.

Dieren
Dank voor de raadsbrief van dinsdag over dierenwelzijn. We zijn blij dat de wethouder met de provincie in gesprek blijft om de jacht af te bouwen en hopelijk uiteindelijk te stoppen. Een motie hoeven we nu niet in te dienen. We hebben wel drie andere dierenmoties. Namelijk, als Amsterdam de verkoop van ten eerste levende kreeften en krabben en ten tweede bont kan stoppen, dan kunnen wij het ook. De verkoop gaat gepaard met gruwelijke omstandigheden en met beperkingen van natuurlijk gedrag. Daarom met de SP de motie Stop verkoop levende krabben en kreeften op de markt, met als dictum:

 • Zo spoedig mogelijk een verbod uit te vaardigen op de verkoop van levende kreeften en krabben op alle Utrechtse markten en dit te verwerken in relevante beleidsdocumenten;
 • De raad hierover te informeren uiterlijk eind maart 2022.

En ook samen met de SP de motie Op naar een bontvrij Utrecht, stap 2!, met als dictum:

 • Zo spoedig mogelijk een verbod in te stellen op de verkoop van bont op alle Utrechtse markten en dit te verwerken in relevante beleidsdocumenten
 • De raad hierover te informeren uiterlijk eind maart 2022.

NB dit is onze eerste (aangenomen) motie voor een bontvrij Utrecht

Met de groei van de stad zien we dat er gebouwd wordt op plekken waar dieren leven. En in ruimtelijke plannen staat tegenwoordig standaard een paragraaf over aanwezig groen, maar ontbreekt een paragraaf over aanwezige dieren in het bouwgebied. Beschermde soorten krijgen dan nog wel aandacht, maar we hebben gezien in Leeuwesteyn dat ook niet-beschermde diersoorten meer aandacht verdienen in plannen. Want het is hun leefgebied dat vernietigd wordt met dodelijke afloop voor onder meer fazanten, hazen en konijnen. Daarom de motie Dieren in ruimtelijke plannen, met als dictum:

 • Voortaan in ieder bestemmingsplan standaard een dierenparagraaf (faunaparagraaf) op te nemen, met informatie over de aanwezige dieren in het plangebied en de kansen, risico’s en het beleid om deze dieren te beschermen en te behouden, alsook mogelijk hun leefgebied te verbeteren.

Zwerfafval
In de commissie maakten we het punt dat wij willen dat horecabedrijven verantwoordelijk worden voor het opruimen van het door hen zelf geproduceerde zwerfafval in een straal van 150 meter in plaats van de 25 meter die het nu is. Dank aan het college voor de toezegging om de ontwikkeling die in Amsterdam gaande is in de gaten te houden. Wij willen graag nu de toezegging: is het college bereid om bij een positieve ontwikkeling in Amsterdam dit ook daadwerkelijk in Utrecht in te voeren? En is het college bereid om de raad hierover te informeren voorafgaand aan de Voorjaarnota? Mijn fractie komt er dan graag op terug.

Ondertussen zien wij graag dat Utrecht bedrijven en productmerken die veel zwerfafval veroorzaken in de spotlights zet. Een positieve aanpak werkt vaak heel goed, maar bedrijven zijn natuurlijk bang voor imagoschade, dus laten we daar ook gebruik van maken. Daarom de motie Zwerfvuil Award, met als dictum:

 • Te onderzoeken hoe vastgesteld kan worden welke bedrijven het meeste zwerfvuil veroorzaken binnen de gemeente en dit ook daadwerkelijk te monitoren;
 • Jaarlijks een Top 3 van meest vervuilende bedrijven/productmerken te publiceren en aan hen de gemeentelijke Zwerfvuil Award uit te reiken.