Motie Dieren in ruim­te­lijke plannen


11 november 2021

Motie 376/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 11 november 2021, ter bespreking van Programmabegroting 2022.

Constaterende dat:

  • Met de ruimtelijke ontwikkeling van de stad flora en fauna steeds meer in de verdrukking komen door bouwplaatsen, wegen en gebouwen;
  • Een bomenparagraaf waarmee de gevolgen van ruimtelijke plannen voor bomen inzichtelijk worden sinds 2017 deel uitmaakt van elk bestemmingsplan, maar er nog geen standaard faunaparagraaf is;
  • Een faunaparagraaf mogelijk maakt een afgewogen oordeel over een ruimtelijk plan te vormen, rekening houdend met wat de invloed op dieren in de omgeving is.

Overwegende dat:

  • Door te bouwen in het leefgebied van dieren, deze dieren op de vlucht slaan, ontheemd raken en soms zelfs doodgereden worden;
  • Voor zorgvuldige besluitvorming over activiteiten die invloed hebben op het leefgebied van dieren, informatie over álle diersoorten die in het gebied voorkomen van belang is;
  • Een deel van de ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen, meestal al een flora- en faunaparagraaf (of natuurparagraaf) heeft, maar dit niet altijd het geval is;
  • In deze flora- en faunaparagraaf alleen dieren genoemd worden wier soort dusdanig bedreigd is dat ze op de beschermde soortenlijst van de wet Natuurbescherming staat.

Draagt het college op:

  • Voortaan in ieder bestemmingsplan standaard een dierenparagraaf (faunaparagraaf) op te nemen, met informatie over de aanwezige dieren in het plangebied en de kansen, risico’s en het beleid om deze dieren te beschermen en te behouden, alsook mogelijk hun leefgebied te verbeteren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, Denk

Tegen

SP (sinds 2022 niet meer in de raad), PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), S&S, GL, SBU, CU, D66, PvdA, VVD