Motie Zwerfvuil Award


11 november 2021

Motie 377/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 11 november 2021, ter bespreking van de Programmabegroting 2022.

Constaterende dat:

 • Utrecht met een zwerfvuilprobleem kampt;
 • Zwerfvuil uiteindelijk terecht komt in de natuur, waardoor het leefmilieu van dier en mens vervuild wordt;
 • Dieren verstrikt kunnen raken in het zwerfvuil;
 • Door zwerfvuil schadelijke stoffen en deeltjes zoals microplastics vrijkomen in het milieu en deze nooit afbreken;
 • Dit alles negatieve gezondheidsconsequenties heeft voor mens en dier.

Overwegende dat:

 • De gemeente veel geld kwijt is aan het opruimen van zwerfvuil;
 • Het de gemeente niet lukt om al het zwerfvuil op te ruimen en inwoners vaak een handje helpen met bijvoorbeeld clean-ups;
 • Veel zwerfafval verpakkingsmateriaal is van bedrijven die in de praktijk niet graag meehelpen aan initiatieven en maatregelen om zwerfafval te voorkomen;
 • Middels waarnemingen van gemeentemedewerkers, maar ook via registratie in afvalapps als Litterati, vastgesteld kan worden welke bedrijven het meeste zwerfafval veroorzaken;
 • Afval veroorzakende bedrijven niet graag bekend staan als grootvervuilers vanwege imagoredenen;
 • De gemeente middels het uitreiken van een Zwerfvuil Award het gebruik van wegwerpmateriaal op een indirecte manier kan terugdringen.

Draagt het college op:

 • Te onderzoeken hoe vastgesteld kan worden welke bedrijven het meeste zwerfvuil veroorzaken binnen de gemeente en dit ook daadwerkelijk te monitoren;
 • Jaarlijks een Top 3 van meest vervuilende bedrijven/productmerken te publiceren en aan hen de gemeentelijke Zwerfvuil Award uit te reiken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


  Status

  Ingetrokken

  Voor

  Tegen