Motie Perma­nente winter­opvang voor daklozen in Utrecht


11 november 2021

Motie 354/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 11 november 2021, ter bespreking van Programmabegroting 2022

Constaterende dat:

1. De druk op de daklozenopvang enorm hoog is;
2. In de visie Toekomst van de daklozen opvang Utrecht (2017) de ambitie is opgenomen dat iedereen in Utrecht een dak boven zijn/haar hoofd heeft.

Overwegende dat:

1. Permanente opvang bijdraagt aan het herstel van mensen;
2. Vorige winter sprake was van coronaopvang waardoor iedereen werd opgevangen;
3. De coronaopvang nieuwe dak- en thuislozen in beeld heeft gebracht die mogelijk nu ook gebruik willen maken van winteropvang;
4. Daklozen in deze tijd extra kwetsbaar zijn vanwege de lage(re) vaccinatiegraad en het hogere besmettingsrisico van dak- en thuislozen;
5. Afspraken over daklozenopvang en de koud weer regeling (KWR) in nauwe afstemming
met de G4 worden gemaakt;
6. Gemeente Den Haag desalniettemin dit jaar als enige binnen de G4 de winteropvang permanent heeft opengesteld voor mensen die een duurzame relatie met Den Haag hebben.

Draagt het college op:

1. Naar het voorbeeld van Den Haag permanente winteropvang in Utrecht op te zetten voor de periode 1 november 2021 tot 1 april 2022;
2. En dekking te zoeken binnen het corona steunpakket.

En gaat over tot de orde van de dag

Ingediend door:

Ilse Raaijmakers, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Tessa Sturkenboom, Student & Starter
Mahmut Sungur, DENK
Dimitri Gillissen, VVD
Henk van Deún, PVV


Status

Verworpen

Voor

CDA, Denk, PvdD, PVV, PvdA, SP, S&S, VVD

Tegen

CU, D66, GL, SBU