Motie Stop verkoop sociale huur in de nieuwe pres­ta­tie­af­spraken


11 november 2021

Motie 355/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 11 november 2021, ter bespreking van Programmabegroting 2022

Constaterende dat:

1. De wachtlijst voor een sociale huurwoning inmiddels 11 jaar is en er een groot tekort aan betaalbare woningen is;
2. Ondanks dit tekort er nog steeds sociale huurwoningen worden verkocht in de stad;
3. Amendement 2019/42 is aangenomen die oproept om de verkoop te stoppen in de Binnenstad, Oost, Noordoost en West;
4. In 2022 de nieuwe prestatieafspraken opgesteld gaan worden;

Overwegende dat:

1. In de Woonvisie is opgenomen dat de sociale woonvoorraad in de wijken Noord-West, Zuid-West en Zuid minimaal gelijk moet blijven en een stop verkoop daarbij helpt;
2. Het volgende staat opgenomen: “Met verkoop en liberalisatie zijn we terughoudend: dit kan alleen op onze medewerking rekenen als de leefbaarheid in wijken toeneemt en dit bijdraagt aan een betere mening,” wat inmiddels in de genoemde wijken niet (meer) aan de orde is;
3. Verkoop van sociale huurwoningen vaak de ruimere, populairdere woningen betreft waardoor er verschraling optreed van het sociale huursegment;
4. Recent bewoners van o.a. Ondiep het signaal hebben afgegeven een stop te willen op verkoop van sociale huurwoningen;
5. Het wenselijk is het college nu richting mee te geven voor de nieuw af te sluiten prestatieafspraken;

Draagt het college op:

1. In aanloop naar de prestatie-afspraken voor 2022 te onderzoeken hoe de verkoop van sociale huur verder teruggedrongen kan worden en hierbij de corporaties te betrekken;
2. Daarbij als optie mee te nemen om een duidelijk en beperkt maximum te stellen aan het aantal sociale huurwoningen dat een corporatie kan verkopen per jaar en/of het aantal
wijken met een verkoopstop uit te breiden naar andere wijken waar het percentage sociale huur achterblijft bij de streefcijfers uit de woonvisie;
3. De resultaten van dit onderzoek te verwerken de stadsbrede prestatieafspraken in 2022.
4. Hierop vooruitlopend er bij corporaties op aan te dringen om zo terughoudend mogelijk om te gaan met de verkoop van sociale huur;

En gaat over tot de orde van de dag

Ingediend door:

Rick van der Zweth, PvdA
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Floor de Koning, GroenLinks
Tim Schipper, SP
Henk van Déun, PVV
Jan Wijmenga, CU


Status

Aangenomen

Voor

ChristenUnie, D66, Denk, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), PvdA, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S

Tegen

CDA, SBU, VVD

Lees onze andere moties

Motie Permanente winteropvang voor daklozen in Utrecht

Lees verder

Motie Eerlijkere afvalstoffenheffing

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer