Motie Terug naar de oorsprong van loca­tie­pro­fielen


11 november 2021

Motie 373/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 11 november 2021, ter bespreking van Programmabegroting 2022.

Constaterende dat:

  • Het college met betrekking tot festivals en evenementen al in 2017 de toezegging deed aan de slag te gaan met een parkenvisie waarin per park wordt geschreven voor welk type park een festival geschikt is (qua omvang en geluid), met welke ecologische hersteltijden rekening dient te worden gehouden en welke maatregelen nodig zijn om parken tijdens evenementen te beschermen;
  • Het huidige college van de parkenvisie locatieprofielen heeft gemaakt en het concept heeft uitgebreid met onder meer duurzaamheid, participatie en communicatie;
  • Er na vier jaar nog steeds geen parkenvisie is en dat de locatieprofielen steeds vooruitgeschoven worden.

Overwegende dat:

  • Zowel de uitbreiding van de parkenvisie tot locatieprofielen als de gevolgen van COVID-19 voor participatiemogelijkheden hebben geleid tot flinke vertraging;
  • Het goed zou zijn als op korte termijn al kaders worden gesteld aan het gebruik van parken voor evenementen;
  • Een eenvoudige parkenvisie snel gerealiseerd en in gebruik genomen kan worden, omdat voor het inventariseren van de parken geen participatie nodig is;
  • Deze eenvoudige parkenvisie later kan worden aangevuld met onderwerpen als participatie of duurzaamheid.

Draagt het college op:

  • In het beleid rond festivals en evenementen terug naar de oorsprong te gaan en een parkenvisie te ontwikkelen waarin per park duidelijk gemaakt wordt of en hoe evenementen plaats kunnen vinden, en in ieder geval in te gaan op:

- Hoeveel en wat voor type evenementen het park aan kan (bezoekersaantallen en geluidsnormen);

- Welke specifieke maatregelen in dat park nodig zijn om schade aan het park en overlast voor omwonenden te voorkomen;

- Met welke ecologische hersteltijd en omstandigheden rekening gehouden moet worden.

  • Deze uiterlijk voor 1 mei 2022 in gebruik te nemen;
  • De raad hierover ook voor 1 mei 2022 te informeren en op dat moment ook een procesvoorstel voor het eventueel uitbreiden van locatieprofielen te delen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

CDA, Denk, GL, Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), PvdA

Tegen

CU, D66, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SBU, S&S, VVD