Motie Aan de slag met duurzame leges


11 november 2021

Motie 372/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 11 november 2021, ter bespreking van de Programmabegroting 2022 en het Raadsvoorstel Verordening leges 2022.

Constaterende dat:

  • Het college op verzoek van de raad heeft onderzocht of en in hoeverre de Utrechtse leges verduurzaamd kunnen worden en dat dit kansrijk is bij standplaatsen en evenementen, ook met inachtneming van het gelijkheidsbeginsel;
  • Het college desondanks geen voorstel doet om de leges voor standplaatsen en evenementen te verduurzamen, terwijl Utrecht een verduurzamingsslag kan maken als we met gedifferentieerde tarieven gaan werken volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’.

Overwegende dat:

  • Het college een voorkeur heeft voor het instrument ‘subsidies’ om te kunnen verduurzamen;
  • Subsidies en duurzame leges elkaar niet uitsluiten, maar elkaar juist versterken;
  • Duurzame leges bij omgevingsvergunningen in de praktijk al sinds 2017 bestaan en zeer goed blijken te werken.

Draagt het college op:

  • Te gaan werken met duurzame leges voor standplaatsen en evenementen per uiterlijk 1 januari 2023;
  • Hiertoe een voorstel aan de raad voor te leggen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Floor de Koning, GroenLinks


Status

Verworpen

Voor

ChristenUnie, Denk, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA

Tegen

CDA, D66, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), SBU, S&S, VVD