Motie Extra gelden naar wens van de raad


11 november 2021

Motie 371/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 11 november 2021, ter bespreking van de Programmabegroting 2022.

Constaterende dat:

  • Het college voorstelt om de incidentele meevaller met betrekking tot de BUIG-gelden (bijna 15 miljoen euro) en het vrijgekomen bedrag in de meicirculaire (3,2 miljoen euro) op de plank te laten liggen om bij de Voorjaarsnota integraal af te wegen of en hoe deze gelden ingezet worden;
  • Integraal afwegen in de praktijk betekent dat het college zelf beslist of en waaraan deze gelden worden uitgegeven en dat de raad hiermee geen invloed heeft op de besteding, en de raad andere ambities kan hebben dan het college;
  • Het een politieke keuze is of en hoe deze 18,2 miljoen euro uitgegeven wordt en de raad graag vooraf richting geeft aan de integrale afweging in plaats van dat het college achteraf om goedkeuring van de eigen plannen vraagt.

Overwegende dat:

  • Het programma Duurzaamheid binnen de Programmabegroting niet financieel groeit, terwijl de klimaatcrisis nijpender en zichtbaarder wordt en een extra miljoeneninvestering om verdere opwarming te voorkomen meer dan noodzakelijk is;
  • De BUIG-gelden uitkeringsgelden zijn, bedoeld om Utrechters van een inkomen en daarmee bestaanszekerheid te voorzien, en het dus logisch is om het programma Werk & Inkomen een financiële impuls te geven;
  • Het college gaat uitzoeken of en in welke mate de vrijgekomen BUIG-gelden en het bedrag in de meicirculaire, in totaal 18,2 miljoen euro, besteed kunnen worden;
  • De tweede Bestuursrapportage uitgaat van een positief resultaat over het boekjaar 2021.

Draagt het college op:

  • De raad bij het integrale afwegingsmoment bij de VJN 2022 voorstellen te doen om (een deel van) de vrijgekomen BUIG-gelden en het bedrag in de meicirculaire, in totaal 18,2 miljoen euro, te besteden aan de programma’s Duurzaamheid en Werk & Inkomen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Ilse Raaijmakers, Partij van de Arbeid
Ruurt Wiegant, SP
Tessa Sturkenboom, Student & Starter


Status

Verworpen

Voor

Denk, PvdD, PvdA, SP, S&S

Tegen

CDA, CU, D66, GL, PVV, SBU, VVD